Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

רבי יעקב יוסף מאוסטראה

רבי יעקב יוסף מאוסטראה

כ'

תשרי

ה'תקנ"א

כ'

תשרי

ה'תקנ"א

רבי יעקב יוסף מאוסטראה המכונה רב ייב"י (יעקב יוסף בן יהודה), נולד בשנת ה'תצ"ח, לאביו רבי יהודה לייב מאוסטראה בן רבי משה מברוד.

קורות חייו:
בילדותו זכה רבנו לראות את את הבעל שם טוב הקדוש מספר פעמים עת לקחו עמו אביו רב יהודה לייב (אשר היה ממקורביו של הבעש"ט) במסעותיו על מנת שיראה את פני הצדיק.

בשנת ה'תקכ"ו נפטר אביו רבי יהודה לייב ובני העיר מינו את רבנו למלא את מקום אביו.
משנת ה'תקכ"ו עד יום מותו שמש רבנו כדרשן, מו"צ ודיין בק"ק אוסטראה.

רבנו היה תלמידו של רבי דב בער המגיד ממעזריטש אך היה מקורב גם לתלמידים נוספים של הבעל שם טוב הקדוש.

דרשן.
רבנו היה בעל כישורים נדירים אשר התבטאו היטב בדרשותיו, עת הצליח לסחוף את שומעי לקחו למקומות בהם מעולם לא היו, הדליקה את הניצוצות החבויים ביותר בליבם, דרשותיו משכו המונים ורבנו ניצל זאת על מנת לקרבם לאביהם שבשמיים.
כמו כן פעל רבנו רבות על מנת לקרב את עמך בית ישראל לדרך הבעל שם טוב אשר הבעירה בלבם את החסידות.

גדולתו:
רבי אשר צבי מאוסטראה קרא עליו: "איש קדוש מבטן".
רבי לוי יצחק מברדיטשוב התבטא עליו: "איש אלוקים קדוש יאמר לו".

גדולי הגאונים בדורו בקשו הימנו כי ייתן את הסכמתו על ספרם דבר המעיד על חשיבותו ועל מעמדו התלמודי, בין הספרים שנתן רבנו את הסכמתו עליהם אפשר למנות:
עץ חיים ופרי עץ חיים.
כנפי יונה.
זהר הרקיע.
צמח צדיק.

פטירתו:
רבנו נפטר בשנת ה'תקנ"א כ' לחודש תשרי ונשמתו עלתה בסערה השמיימה, מנוכתו כבוד בעיר אוסטראה שבאוקראינה.

חיבוריו:
'מורא מקדש' – חיבורו הראשון של רבנו אשר היה למעשה קונטרס דק שהכיל בתוכו לקט מספרי הקבלה והמוסר על חומרת הדיבור בבית הכנסת. הקונטרס הודפס בקוריץ בשנת ה'תקמ"ב.

'עין משפט' – דן על איסור רכישת הרבנות בכסף ומכיל בתוכו לקט מספרי הלכה, קבלה ומוסר לחיזוק דבריו.

'רב ייב"י' – על התורה, ספרו הידוע יותר של רבנו שאף התפרסם כאחד מספרי החסידות החשובים.
הספר הודפס בשנת ה'תקנ"ב, שנה לאחר פטירת רבנו, בדפוס האחים הקדושים מסלאוויטה ע"י רבי אליקים געץ בנו של רבנו.

מילדיו:
רבי אליקים געץ מאוסטראה
רבי פנחס מאוסטראה
רבי נחמן
רבי יהודה לייב ייבין מברדיטשוב
בתו, אשת רבי אברהם ב"ר צבי מפאווליטש

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע