Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

רבי יעקב אביו של רבי אליעזר קב ונקי

רבי יעקב אביו של רבי אליעזר קב ונקי

א'

תשרי

א'

תשרי

זהותו של רבי יעקב אביו של רבי אליעזר קב ונקי אינה ברורה. ישנה דעה שזהו ר' יעקב בן בתו של אלישע בן אבויה (אחר), אך דעה זו נדחתה הן ביוחסין והן בסדר הדורות. סדר הדורות מוכיח שגם ר' אליעזר בן יעקב וגם אלישע בן אבויה היו רבותיו של רבי מאיר[1], ולא יתכן שאדם אחד [ר' מאיר] יהיה תלמיד של אלישע ושל נינו רבי אליעזר, וממילא רבי יעקב אינו נכדו של אלישע בן אבויה[2].
 
עולי הרגל ומקורות
מקום מנוחתו בכפר חנניה:
 תוצאות ארץ ישראל[3], איגרת יחוס האבות מאלמוני, יחוס הצדיקים.
 
"מצבות עתיקות אחדות מפארות את הכפר ההוא, והם של ר' יעקב דכפר חנן ושל בנו ר' אליעזר ועוד, עליהם השלום". [שבילי דירושלים]
"משם [משזור] כשלושה פרסאות לכפר חנין, שם ר' יעקב דמן כפר חנין ור' אליעזר בנו, כששים אמה בין שניהם, הוא ר' אליעזר בן יעקב קב ונקי". [תוצאות ארץ ישראל]
"רחוק מעט ממקום ר' אבא חלפתא יש קבר ר' יעקב אביו של ר' אליעזר בן יעקב קב ונקי, ויש גל אבנים על קברו לציון. קרוב לו ר' אליעזר בנו במערה סתומה, ובית גדול בנוי לפניה, ושם נכנסים להתפלל. למעלה ממנו מערה, שם ר' חנינא בן עקשיא ותלמידיו. נכנסתי בתוכה להתפלל, ויש בה ה' כיפות, ובכל כיפה ה' קברים זה לפנים מזה, ויש לפתח המערה דלת של אבן לסגור". [רבי משה באסולה]
"בכפר ענן ר' יעקב קב ונקי[4]". [איגרת ר' שלמה בן ר' שמעון דוראן]
"ותחת אילן סנדיאן קבור בה ר' יעקב, ותחת אילן בטנים ר' אליעזר בריה – קב ונקי. וקרוב לו ר' זכריא בן הקצב ור' חנניא בן עקשיא, ובמערה עצמות הגאונים ור' שמעון. ובבית החיים כמה רבנים וצדיקים אחרים". [איגרת מספרת יחסותא דצדיקיא]
"ואצלו קבר רבי יעקב איש כפר חנניא, אבי רבי אליעזר בן יעקב, ואצלו מערה סתומה ובה קבר ר' אליעזר בן יעקב, ובית גדול לפניה ומתפללים בו. ולהלאה משם מערה ובה קבר ר' חנניה בן עקשיא ותלמידיו, ובה כיפות, ובכל כיפה חמשה קברים זה לפנים מזה". [שערי ירושלים (מבשרת ציון)]
"[שם] מקום קבורת רבי יעקב איש כפר חנניא, ומקום קבורת בנו ר' אליעזר ובית גדול לפניה. להלאה משם מקום קבורת ר' חנניא בן עקשיא ותלמידיו, ובה כיפות, ובכל כיפה חמשה קברים זה לפנים מזה". [מסעות משה]
"קבר ר' אליעזר בן יעקב קב ונקי ואביו ר' יעקב ואבא חלפתא ואשתו ובניו. ושם בהר בית הקברות ר' זכריה בן הקצב ותלמידיו, ר' יעקב איש כפר חנן ור' חנניא בן עקשיא". [טוב ירושלים]
 
גדולים צדיקים במיתתם
ניסים ונפלאות על קברי הצדיקים
"והיה שם אילן גדול ונפל, ועדיין הוא שם. וצבור של עצים מן האילן, ואין אדם נוגע בהם. אומרים כי פעם אחת ישמעאלי אחד טען חמור מהם, והיה החמור הולך סביב, ולא יכול לנתקו משם עד שהורידו העצים מעליו". [רבי משה באסולה]
 
מיקום וזיהוי הקבר
ע"פ עולי הרגל קברו של ר' יעקב נמצא בין ר' אליעזר לבין ר' חנניה ומעט נמוך ממנו, גל אבנים ועל אם הדרך או בסמוך לה. הדרך העתיקה לבאים מאבא חלפתא היתה לתוך הכפר ולא לר' אליעזר בן יעקב שהוא מחוץ לכפר, ומשם מזרחה [לכיוון ר' אליעזר], שם הוא בית הקברות של כפר ענן, או לתוך הכפר הנמצא גבוה יותר ופוגעים בדרך בר' חנניה. קבר זה היה מכונה בפי תושבי המקום 'אבו זיינה' היינו אבי היופי, בשל העצים הנאים שהיו מצלים עליו, וגל האבנים שעליו עוד היה שלם בשנות ה-20. החוקר י. ברסלבי מזכיר כי בשנת תרצ"ג פוזר הגל וזכרו בין העצים העתיקים המצילים עליו, היינו מקום זה בתוך סבך ענפי העץ כפי שיש כיום בשטח. [איזכור ששים אמה הינו במדוייק]. [יש להעיר כי מה שציינו ר"מ באסולה, גא"י, שערי ירושלים ומסעות משה את קברו לפני ר' אליעזר, כי כך היתה הדרך – כמסומן במפות העתיקות, תמיד פגעו ראשונה בר' יעקב שהיה יותר קרוב לדרך ולכפר, ולא בר' אליעזר שהיה בתוך בית הקברות ומחוץ לכפר].

 

 


[1] אמנם נראה שהוא עוסק ברבי אליעזר בן יעקב השני ולא הראשון, קב ונקי, עליו אנו מדברים (ראה לעיל), למרות זאת, ההוכחה בעינה עומדת, מכיוון שהראשון ודאי אינו יכול להיות נינו של אלישע בן אבויה שחי כמה דורות אחריו.
[2] יש לציין שקיים בלבול רב בכתבי המסעות בענין ר' יעקב הנ"ל. יש שציינו כאן את קבורת אביו של רבי אליעזר, יש שציינו כאן את קבורת רבי יעקב איש כפר חנניה (ענן; חנן) בלי להתייחס לקשר כלשהו עם רבי אליעזר, יש שציינו אותם כאדם אחד ויש שהגדילו לעשות וציינו את שניהם בנפרד. להלן הובאו רק המסעות שנזכר בהם בפירוש שרבי יעקב הקבור כאן הוא אביו של רבי אליעזר (גם אם הם בחרו לזהותו כרבי יעקב איש כפר חנניה). לפירוט המסעות הנוספים העוסקים ברבי יעקב כלשהו הקבור בכפר חנניה, ראה להלן בפרק העוסק ברבי יעקב איש כפר חנניה.
[3] וראה שם שכתב שהוא ור' יעקב איש כפר חנניה הינם אדם אחד.
[4] אולי רצה לומר בזה כי הוא אביו של ר' אליעזר ולא ר' יעקב דמן כפר חנין.

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע