Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

רבי יוסי בן משולם

רבי יוסי בן משולם

א'

תשרי

א'

תשרי

רבי יוסי בן משולם[1]
 
תנא, בדור החמישי לתנאים.
הוא נושא ונותן בהלכה עם ר' חנינא בן חכינאי [מנחות סב, א], ר' שמעון בן אלעזר [חולין נז, ב] ואבא יוסי בן דוסאי [תוספתא כלים (בבא קמא) ו, יח].
"ונראה כי היה זקן מאד" [סדר הדורות].
 
אמרותיו
בשבח פירותיה של ארץ ישראל אמר: "מנין אתה אומר שכשם שנותן מטעמים בארץ כך נותן מטעמים בים? תלמוד לומר [בראשית א, י]: 'ולמקוה המים קרא ימים', והלא ים אחד הוא? שנאמר [בראשית א, ט]: 'יקוו המים מתחת השמים אל מקום אחד', מה תלמוד לומר ולמקוה המים קרא ימים? מגיד שלא שוה טעם דג העולה מעכו לטעם דג העולה מצידון, ולא העולה מצידון לעולה מפמייס" [ספרי דברים לט].
 
עובדות והנהגות
רבי יהודה הנשיא מוסר שמועה מפי 'עדה קדושה', "ולמה הוא קורא אותן עדה קדושה? ששם היו רבי יוסי בן משולם ור' שמעון בן מנסיא שהיו משלשין היום, שליש לתורה, שליש לתפילה, שליש למלאכה, ויש אומרים שהיו יגעין בתורה בימות החורף, ובמלאכה בימות הקיץ" [קהלת רבה ט, ט].
 
עולי הרגל ומקורות
מקום מנוחתם ליד צפת, בירידה לנחל עמוד[2]:

 


[1] בחלק מן המקורות נקרא ר' יוסי בן המשולם.
[2] אמנם ישנה דעה לפיה נטמן רבי יוסי בן יועזר לבדו בצרידה:
"בניאס שם יוסי בן יועזר איש צרידה". [כת"י אילן ג']
"צרידא, שם קבור יוסי בן יועזר איש צרידה ז"ל". [איגרת יחוס האבות מאלמוני; אלו יחוסי הצדיקים ז"ל וציונם]
"כפר חמאס, יש אומרים שהוא צרידא. שם קבור ר' יוסי בן יועזר". [גלילות ארץ ישראל / איגרת הקודש]
"צרדא שם כיפה נאה, קבור בה [יוסי בן] יועזר איש צרידא ז"ל". [איגרת מספרת יחסותא דצדיקייא]
"חמאם, ויש קוראים לו צרדה. שם נקבר יוסי בן יועזר איש צרדה בבית, ולידו צומחים הדסים הרבה". [ידי משה; בשינוי קל: שבחי ירושלים]

מקום קבורתנו לצערנו עדיין לא נמצא,
(בעבר הראו מקומם בירידה לנחל שכוי מחוצפית המתורגמן, אולם לא ברור שזו כוונת ר"ח ויטאל, וכן כיום אין איש זוכר את המקום שהראו)

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע