Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

רבי יוסי בן יועזר איש צרידה

רבי יוסי בן יועזר איש צרידה

א'

תשרי

א'

תשרי

רבי יוסי בן יועזר איש צרידה
 
כהן ונשיא הסנהדרין בזמן בית שני [חגיגה טז, ב].
הוא וחברו רבי יוסי בן יוחנן איש ירושלים היו הזוג הראשון מחמשת ה'זוגות' שלפני התנאים. הוא היה, נשיא הסנהדרין וחברו יוסי בן יוחנן איש ירושלים היה אב בית דין [חגיגה טז, א-ב]. שניהם היו תלמידי אנטיגנוס איש סוכו [אבות א, ד-ה].
"משמת יוסף בן יועזר איש צרידה ויוסף בן יוחנן איש ירושלים, בטלו האשכולות" [משנה סוטה ט, ט] – איש שהכל בו. "ואמר רב יהודה אמר שמואל: כל אשכולות שעמדו להן לישראל מימות משה עד שמת יוסף בן יועזר היו למדין תורה כמשה רבינו, מכאן ואילך לא היו למדין תורה כמשה רבינו" [תמורה טו, ב]. וביאר רש"י [סוטה מז, א]: "עד ימיהן לא היה מחלוקת בחכמי ישראל כולן היו אומרים דברים כנתינתן למשה מסיני, והן הראשונים שנחלקו בסמיכת קרבנות ביו"ט כדאמרינן בחגיגה [טז, א] והוא היה מחלוקת ראשון שהיה בישראל בדברי תורה".
 
אמרותיו
"יוסי בן יועזר איש צרידה אומר: יהי ביתך בית ועד לחכמים, והוי מתאבק בעפר רגליהם, והוי שותה בצמא את דבריהם" [אבות א, ד].
 
עובדות והנהגות
יקום איש צרורות, בן אחותו של ר' יוסי בן יועזר איש צרידה, היה רוכב על סוס בשבת, ומוליך את דודו לצליבה. בדרך אמר לו: ראה סוסי שהרכיבני אדוני, וראה סוסך שהרכיבך אדונך. ענה לו ר' יוסי: אם כך למכעיסיו, קל וחומר לעושי רצונו. שאל אותו: עשה אדם רצונו יותר ממך? ענה לו: ואם כך לעושי רצונו קל וחומר למכעיסיו. נכנס הדבר בליבו של יקום איש צרורות כארס של נחש, הלך ואיבד עצמו לדעת בארבע מיתות בית דין. אמר ר' יוסי בן יועזר: בשעה קלה קדמני זה לגן עדן [בראשית רבה סה, כב]
 

מקום קבורתנו לצערנו עדיין לא נמצא,
(בעבר הראו מקומם בירידה לנחל שכוי מחוצפית המתורגמן, אולם לא ברור שזו כוונת ר"ח ויטאל, וכן כיום אין איש זוכר את המקום שהראו)

 

 


 

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע