Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

רבי יוחנן בן ברוקה

רבי יוחנן בן ברוקה

א'

תשרי

א'

תשרי

רבי יוחנן בן ברוקה, תנא בן הדור השלישי, תלמידו של רבי יהושע בן חנניה וחברו של רבי אלעזר בן חסמא [חגיגה ג, א].
הלך ללמוד אצל ר' יוחנן בן נורי בבית שערים [תוספתא תרומות פ"ז, וראה ירושלמי שם ח, ג].
 
אמרותיו
"רבי יוחנן בן ברוקא אומר: כל המחלל שם שמים בסתר נפרעין ממנו בגלוי. אחד שוגג ואחד מזיד בחילול ה'" [אבות ד, ה].
 
עולי הרגל ומקורות
מקום מנוחתו בראש הר גבוה ליד עין זיתים:
ראה לעיל (רבי יוסי דמן פקיעין) [עמוד ***]: שערי ירושלים (מבשרת ציון; מסעות משה).
ראה לעיל (רבי שמעון בן מנסיא) [עמוד ***]: טוב ירושלים.
 
"אחר שתעבור מן הכרא"ל הנזכר [בדרך מצפת לגוש חלב], יש הר אחד גבוה לצד מזרח, בימינך, ודרך ההר הזה עולין בו והולכין בו לעין זייתו"ן. תעלה משם בדרך [ה]הוא לראש ההר, ושם בראש ההר קבור ר' יוחנן בן ברוקא". [רבי חיים ויטאל]
 
דרכי גישה
 
מיקום וזיהוי הקבר
מלשונו של ר' חיים ויטאל נראה כי כוונתו לראש ההר ביחס לדרך מצפת, טרם הגיעו לעין זייתון, א"כ המקום הוא בראש הגבעה הסמוכה לר' יהודה בר אלעאי.
 

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע