Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

רבי יואל סירקיש – הב"ח

רבי יואל סירקיש – הב"ח

כ'

אדר

ה-ת"א

כ'

אדר

ה-ת"א

ב"ר שמואל

רבי יואל סירקיש המכונה הב"ח, נולד בשנת 1561 בלובלין לאביו שמואל יפה ואמו סירקה (שרה).

למד תורה אצל אביו ואצל הרבנים ליבוש'ס מלובלין (רבו של בעל השל"ה), הרב הירש שור מבריסק (שהיה תלמיד מובהק של הרמ"א) ור' פייבוש שהיה ר"מ ואב"ד בקראקוב.
שימש כרב בפוזנה ובערים נוספות, ביניהם מז'יבוז' ובעלזא.
בשנת 1615 נתמנה לאב בית דין וראש מתיבתא בבריסק ובשנת 1619 עבר לתפקיד דומה בקרקוב וסביבותיה, שם כיהן עד יום מותו בכ' אדר שנת ת' (1640).

במהלך חייו היה מראשי ועד ארבע ארצות שבפנקסיו ניתן למצוא את עקבות פסיקותיו במיוחד במנושא מס החינוך.
הרב סירקיש היה עשיר גדול והאכיל תלמידים רבים על שולחנו. נמנע מלימוד שפות לועזיות וחכמות חיצוניות, למעט מתמטיקה.

בניו
הרב יהודה לייב שהיה דיין בקרקוב ואב בית דין בהענשטיין.
הרב שמואל צבי הירש אב בית דין בפינטשוב ואביו של בעל ה"שאגת אריה וקול שחל".

 

 

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע