Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

רבי יהושע בוקסבוים מגלאנטא

רבי יהושע בוקסבוים מגלאנטא

כ"ו

סיוון

ג-תש"ד

כ"ו

סיוון

ג-תש"ד

בס"ד כו סיון תש"ד
רבי יהושע בוקסבוים הי"ד
בן רבי יוסף
ספרו :אור פני יהושע
שימש כאב בית דין במאגענדארף וכן בגאלאנטא
היה מפורסם בצדקותו

הקים ישיבה והעמיד תלמידים הרבה

כבוד הזולת והתלמידים

כשתלמיד שאל שאלה טפשית הוא חשש לכבודו והיה מוצא הסבר שזו קושיה חשובה ומתלהב מהשאלה כדי לרומם את נפש הילד לולהצילו מבושה

היה בוכה בכל לילה על תלמידיו ומתפלל להצלחתם

בכל ערב שבת אחרי הסעודה היה מעביר שיעור שעות רבות.אומר תורות . שר ומספר ספורי צדיקים .

הדעת סופר רבי עקיבא סופר אמר לו בבבדיחותא

ביום חול הנך ראש ישיבה ובשבת הנך רבי , אדמו'ר

בשואה האיומה הפכו עולמות להציל אותו והצליחו לקבל אישור

אולם הוא התנגד בכל תוקף לעזוב את אחיו .איך אוכל להציל את חיי ולהשאיר את אחיי .איני מסכים להשתחרר באשר ילכו אלך .

בצעדת המוות הוא שר בלהט נשמתו ואף שמח ואמר עכשיו צריך לברך שהחינו אנו הולכים לעולם הבא

בשירתו שעלתה עד שמי שמיים הוא סחף את ההמון שבורי הלב רבים הצטרפו לשירה
האווירה היתה אש קודש הם שרו כהכנה למעבר לעולם האמת

אולם לא כולם הצליחו להתרומם עד גבהי שמיים

ובין שבורי הלב היה אחד שלא הצליח להתגבר וליבו נתקף חרדת אלוקים הוא בכה וזעק רבי תעשה משהו תציל אותונו !

מה אומר לך בני
זהו הכל נגמר השמיים נסגרו

דפקתי על כל שערי שמיים אבל הם כבר היו סגורים

ביום כו סיון עלה הרב בוקסבויים בלהבות אש השמימה . יחד עם יתר אחיו הקדושים השם יקום השם דמם

מקור :אגרות שפירין.הרב אהרון סורוסקי.כנסת ישראל.שיח זקנים.זכרונם לברכה כו סיון

מקור : אגרת שפירין. כנסת ישראל. איש חסיד.שיח זקנים.בצילא דמיהמנותא.הרב אהרון סורוסקי
זכרונם לברכה כו' סיון

( א.י.ש)

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע