Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

רבי יהודה אריה לייב בעל המוכיח

רבי יהודה אריה לייב בעל המוכיח

כ"א

טבת

ה'תק"ל

כ"א

טבת

ה'תק"ל

רבי יהודה אריה לייב המוכיח, נולד לאביו רבי יחיאל מיכל זי"ע.

חייו:
רבנו היה מראשוני תלמידיו של הבעל שם טוב הקדוש ותפס מקום נכבד בחבורתו. הבעש"ט חבבו ביותר ולימדו רזין שברזין שבתורותיו ושיחת חיות ודקלים.

המוכיח:
בהוראת הבעש"ט החל רבנו לשמש כמגיד מישרים וכמוכיח – שם אשר דבק בו בכיניו "המוכיח מפולנאה", דבריו עשו רושם עצום ורב על שומיעם ובזכותו התקרבו רבים אל החסידות, ביניהם רבי יעקב יוסף בעל "התלדות יעקב יוסף מפולנאה" אשר הוא מצידו העריך את רבנו עד למאד ומרבה להביא בספרו דברי תורה בשם רבנו, בעל התלדות אף פירסם בספרו, את ההספד שנשא על רבנו בפטירתו.

כך היה רבנו מסבב בערים ובעיירות, ומעל בימות בתי הכנסיות ובתי המדרש היה מטיף דברי מוסר ותוכחה, בסגנונם המיוחד של המוכיחים ובלשונם השנונה. דבריו היו מיוסדים על תורת החסידות, כלליה ועיקריה. בדרך זו הצליח להפיץ את משנת הבעש"ט ולהחדירה גם בחוגים שהיו סגורים בפניה.

כל שנותיו חי ופעל בפולנאה. הוא לא שימש ברבנות. תפקידו ומעמדו היה בעל-תפילה ומוכיח, אולם השפעתו הייתה עצומה ובני העיר אהבוהו והעריצוהו. נודע כקנאי לאמת, האומר תמיד את אשר עם לבו ונושא את דבריו ללא רתיעה וללא משוא-פנים.

פטירתו:
ביום כ"א טבת תק"ל נפטר רבנו ונשמתו עלתה בסערה השמיימה. מנוחתו כבוד בפולנאה שבאוקראינה.

בספר "אור הגנוז" (עמ' סד) לרבי משה מברדיטשוב זי"ע, מובא סיפור מדהים על פטירת רבנו, וזה לשונו:
"סיפר רבי משה מסלאוויטא זי"ע בזו הלשון: נאמן אדם להעיד בגדלו מה שראה בקטנו, כשהייתי קטן כבן ז' או ח' קרא אותי אבי רבי פנחס מקאריץ זי"ע לחוץ והראה לי עמודא דנורא ואני ראיתי ואמר לי אבי שנפטר רבי אריה לייב המוכיח מפולנאה, ותזכור שהיה איש בזה העולם שעמד עמודא דנורא אחר פטירתו, עכ"ל.".

על מצבתו חרות:
פ"נ איש קדוש צדיק וישר מורה צדק לעמו ה"ה הרב המפורסם הגדול התורני והרבני המופלא ומופלג בתורה וחסידות מורה ורבי ומוכיח מוה"ר יהודה ליב בהר"ר יחיאל מיכל נפטר ביום כ"א טבת בשנת תק"ל לפ"ק.

מספריו:
רבנו לא חבר ספרים, אבל חלק מדרשותיו נפדסו בספרו "קול אריה" עה"ת, על הספר ניתנו הסכמות מגדולי החסידות דאז, דוגמת: רבי לוי יצחק מברדיטשוב ורבי שר צבי מאוסטראה זי"ע ועוד.

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע