Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

רבי יהודה אסאד "יהודה יעלה ב"ר שמואל

רבי יהודה אסאד "יהודה יעלה ב"ר שמואל

כ"ג

סיוון

ב-תרכ"ו

כ"ג

סיוון

ב-תרכ"ו

בס"ד כג סיון התרכ'ו רבי יהודה אסאד בן רבי ישראל נולד בעיירה אסאד בן 10 התייתם והספיד את אביו.

מרבותיו של רבי יהודה אסאד:

רבי מרדכי בנעט שחיבבו מאוד והזמינו לאכול על שלחנו כבן.
רבו שהכיר בגדולתו אמר עליו
בקי בטריפות כרבי יוחנן וכרבי נחמן בדינא

לצד גדולתו בתורה היה ענק עד שמי שמיים ואף זכה לגלוי אליהו

מספריו : שו"ת יהודה יעלה.חידושי מהרי'א על פרקי אבות

שימש כ'א שנה כאב בית דין בסעמניץ
וכרב בסערדאהעלי עד הסתלקותו

מעבר לגאונותו בתורה היה בעל מופתים ופעל ישועות מעל לטבע למען אחינו בית ישראל .ביטל גזירות ופעל ולבטל צערם של אחינו בית ישראל

מסופר; על נס תחיית המתים

יום אחד גוי הגיע למרתף היין של יהודי אחרי מריבה שהתפתחה בתוך הקרב הגוי מת
היהודי המבוהל שפחד על חייו ועל הפרעות על קהילתו רץ לרב אסאד בתחינה רבי הושיעה …הרב אסאד הלך איתו ניגש למת ופקד עליו שיקום וילך לביתו וכן היה המת קם הלך לביתו כאחד האדם ממש ועלה לישון ולא קם

באחד מימי החנוכה הגיע לביתו מושל המחוז האשה התבישה שאין פירות הרב אמר לה שלא תדאג . והוציא מהמגירה הריקה דובדבנים נפלאים בדרך נס ויהי לפלא לעיני כל

ההצלה מהמגיפה

כשפרצה מגיפה אמר תקפידו על 3 סעודות שבת ותינצלו
במסכת שבת דף קיח
אמר רבי יוסי יהא חלקי מאוכלי שלש סעודות ….

מקורות : מקח טוב.רבי בונם יואל טויסיג .כרם שלמה.זכרונם לברכה כג סיון

(א.י.ש)

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע