Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

רבי חיים צאנזער מבראד

רבי חיים צאנזער מבראד

ו'

שבט

ה'תקמ"ג

ו'

שבט

ה'תקמ"ג

רבי חיים צאנזער מבראד, נולד בשנת ה'ת"פ, בעיר צאנז שבאוקראינה, לאביו רבי מנחם נחום, ולאמו בת רבי שמואל שמעלקא הורוביץ אב"ד טרנוב.

חייו:
יומם וליל עסק רבנו בלימוד התורה ובגמילות חסדים, רבנו היה לומד בחברותא עם בעל הנודע ביהודה סודות וחכמת הקבלה.

הבעל שם טוב העריצו ממש כפי שאפשר לראות מהסיפורים הבאים:
"פעם אחת שמעו התלמידים מהבעל שם טוב שאמר על הרב הגדול מורינו חיים צאנזיר מבראד שהוא ניצוץ רבן יוחנן בן זכאי אמר המגיד בזה"ל: מה תתפלאו על זה כי היה לו צורת רבן יוחנן בן זכאי ממש" (שבחי הבעש"ט השלם)

"מרן הבעש"ט אמר על הגאון הק' ר' חיים צאנזער זצ"ל, ששקרן כמותו טרם ראה, כי אומר 'אשמנו בגדנו' וכו' ואין בזה שמץ של אמת" (זכרונם לברכה)

פטירתו:
בשנת ה'תקמ"ג ו' שבט, הזמין רבנו נגנים לביתו ובקשם שיזמרו לפניו, וכך תוך השתפכות הנפש עלתה נשמתו בסערה השמיימה.

מספריו:
נאדר בקודש, על מסכת אבות
הוד תהילה
נר תמיד
בעל התולדות יעקב יוסף מביא בשמו דבר תורה בספרו

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע