Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

רבי חיים סולובייצ'יק מבריסק

רבי חיים סולובייצ'יק מבריסק

כ"א

אב

ה-תרע"ח

כ"א

אב

ה-תרע"ח

ב"ר יוסף דב

מגדולי הדמויות הרבניות של המאה ה-20 ואבי שיטת בריסק בלימוד התורני.
נולד בוולוז'ין כבן שני לרבי יוסף דב, המשנה לראש ישיבת וולוז'ין, ולצירל לבית עפרון.
נישא לליפשא, בתו של ר' רפאל שפירא, חתנו של ראש ישיבת וולוז'ין – הנצי"ב.

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע