Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

רבי חיים סולובייצ'יק מבריסק

רבי חיים סולובייצ'יק מבריסק

כ"א

אב

ה-תרע"ח

כ"א

אב

ה-תרע"ח

ב"ר יוסף דב

מגדולי הדמויות הרבניות של המאה ה-20 ואבי שיטת בריסק בלימוד התורני.
נולד בוולוז'ין כבן שני לרבי יוסף דב, המשנה לראש ישיבת וולוז'ין, ולצירל לבית עפרון.
נישא לליפשא, בתו של ר' רפאל שפירא, חתנו של ראש ישיבת וולוז'ין – הנצי"ב.

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע