Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

רבי חיים מרדכי מרגליות "שערי תשובה" ב"ר מנחם

רבי חיים מרדכי מרגליות "שערי תשובה" ב"ר מנחם

ט"ו

שבט

ה-תקפ"ג

ט"ו

שבט

ה-תקפ"ג

רבי חיים מרדכי מרגליות (נפטר ב-תקפ"ג) אב"ד בדובנו, מחבר שערי תשובה על השולחן ערוך, היה אחיו של רבי אפרים זלמן מרגליות מחבר ספר מטה אפריים המפורסם.


בצעירותו כיהן כרב בברסטיצקי ואחר כך עבר לכהן כרב של קהילת דובנו, בה יסד בית דפוס. בשנת 1820 יצא לאור בדובנו ספרו שערי תשובה על שולחן ערוך אורח חיים, אשר מקבץ תשובות של קודמיו ומסדר אותם לפי סדר השולחן ערוך. ה"שערי תשובה" מודפס ברוב המהדורות של שולחן ערוך אורח חיים, כולל במשנה ברורה.

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע