Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

רבי זכריה בן הקצב

רבי זכריה בן הקצב

א'

תשרי

א'

תשרי

רבי זכריה בן הקצב (ותלמידיו)
 
רבי זכריה בן הקצב, כהן (ראה להלן) ותנא בן ארץ ישראל בן הדור הראשון. חי בירושלים בזמן חורבן בית שני.
 
אמרותיו
"קראו את המגלה באדר הראשון ונתעברה שנה צריכין לקרותה באדר השני, שכל מצוות שנוהגות באדר השני אין נוהגות באדר הראשון. ר' לעזר בי ר' יוסה אומר משם ר' זכריה בן הקצב אין צריכין לקרותה באדר השני, שכל מצוות שנוהגות באדר השיני נוהגות באדר הראשון" [תוספתא מגילה א, ו].
"וכשם שהבן קודם את הבת בנכסי האב כך קודם הבן את הבת בנכסי האם. ר' אלעזר בר' יוסי אומר משם ר' זכריה בן הקצב וכן היה ר' שמעון בן יהודה איש כפר איבוס אומר משום ר' שמעון, אחד הבן ואחד הבת שוין בנכסי האם" [תוספתא בבא בתרא פרק ז].
 
עובדות והנהגות
מכיבוש ירושלים ואילך לא התייחדו ר' זכריה בן הקצב ואשתו, מפאת ההלכה הקובעת ש"עיר שכבשוה כרכום כל כהנות שנמצאו בתוכה פסולות, ואם יש להן עדים, אפילו עבד אפילו שפחה – הרי אלו נאמנין, ואין נאמן אדם על ידי עצמו". זאת למרות שר' זכריה העיד על עצמו: "המעון הזה! לא זזה ידה מתוך ידי משעה שנכנסו עובדי כוכבים לירושלים ועד שיצאו". בכל זאת לא גירש ר' זכריה את אשתו אלא ייחד לה בית בחצרו, והיה פוגש אותה רק בנוכחות בניהם [כתובות כז, א-ב].
 
עולי הרגל ומקורות
מקום מנוחתו בכפר חנניה:
תוצאות ארץ ישראל, איגרת יחוס האבות מאלמוני, יחוס הצדיקים.
 
"כפר ענן, בכפר בית הכנסת בנוי. ולצד דרום, על אם הדרך שם ר' יעקב איש כפר חנניה ועליו אילני סנדיאן. ובסמוך שם בית חרב וסביבו בית החיים, ושם ר' אליעזר בן יעקב קב ונקי, ולמעלה ממנו ר' זכריא בן הקצב. וסמוך לכפר ר' חנניה בן עקשיא, ועליו ציון". [גלילות ארץ ישראל / איגרת הקודש (שבחי ירושלים; זכרון בירושלים)]
"ותחת אילן סנדיאן קבור בה ר' יעקב, ותחת אילן בטנים ר' אליעזר בריה – קב ונקי. וקרוב לו ר' זכריא בן הקצב ור' חנניא בן עקשיא, ובמערה עצמות הגאונים ור' שמעון. ובבית החיים כמה רבנים וצדיקים אחרים". [איגרת מספרת יחסותא דצדיקיא]
"ועל הדרך קבורת רבי יעקב איש כפר חנניה. ובסמוך, בבתי חיים, שם רבי אליעזר בן יעקב ורבי (זבדיה) [זכריה] הקצב ורבי חנניה בן עקשיא". [רבי משה חיים קאפסוטו]
"לצד (מערב) [מזרח] קבור ר' אליעזר בן יעקב קב ונקי ועליו ציון הקרוי בערבית 'מעסי'. לא הרחק משם קבורים ר' זכריה בן הקצב ור' חנניא בן עקשיא". [ידי משה]
"קבר ר' אליעזר בן יעקב קב ונקי ואביו ר' יעקב ואבא חלפתא ואשתו ובניו. ושם בהר בית הקברות ר' זכריה בן הקצב ותלמידיו, ר' יעקב איש כפר חנן ור' חנניא בן עקשיא". [טוב ירושלים]
 
 
מיקום וזיהוי הקבר
עולי הרגל מציינים את מקום קברו בסמוך לרבי אליעזר ב"י בבית החיים של הכפר, קצת מעליו [כלשון כת"י ב' של איגרת הקודש] ובערך באותו מפלס עם אביו ור' חנניה בן עקשיא. בטעות ציונו כיום בראש ההר, הרחק מאד ממקום קבורת ראב"י.
בסמוך לקברו ישנם מספר מערות קבורה, האחת מהן היא של ה'נביא' הנזכר אצל עולי הרגל [למעט במסעו של תלמיד האור החיים שם ציין כי מערת הנביא היא היא מערת ר' אליעזר בן יעקב].

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע