Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

רבי דוד מטאלנא

רבי דוד מטאלנא

ה'תרמ"ב

ה'תרמ"ב

רבי דוד טווערסקי המכונה 'המגיד מטולנא', נולד בשנת ה'תקס"ח כבנו השישי של רבי מרדכי מטשרנוביל ב"ר מנחם נחום טווערסקי מטשרנוביל בעל המאור עיניים, ולאמו מרת פייגא בת רבי דוד לאה'קס מחשובי תלמידי הבעל שם טוב הקדוש.

ילדותו:
רבי ברוך ממז'בוז' שימש כסנדק בבריתו של רבנו, לאחר הברית התבטא רבי ברוך ואמר: "הער וויינט וויא א חכם" הוא בוכה כמו חכם.

נישואיו:
רבנו נשא לאשה את מרת יענטע דבורה בת רבי ישראל אברהם מטשרני-אוסטראה ב"ר זושא מאניפולי.

רב ומגיד:
בתחילה הוזמן רבנו לשמש כמגיד בעיר וואסליקוב משם עבר לכהן בעיר טולנא בשנת ה'תרל"ח עבר רבנו לגליציא והתיישב בעיר בראד ולאחר זמן מה חזר רבנו לעיר טולנא אשר שמה דבקה בשמו.

גדולתו:
פעם אמר מישהו לרבי אהרן מטשרנוביל אחיו הבכור של רבנו כי אחיו רבי דוד מדבר שיחות חולין לפני התפילה, ענה רבי אהרן לאותו אדם: "בתפילה אנו אומרים ויברך דוד את ה' – דוד'ל מברך ומהלל את ה' יתברך, אך לעיני כל הקהל – בעיני הקהל, נדמה להם כי ויאמר דוד – כי דוד'ל סתם מדבר…

פעם שאלו החסידים את רבנו: למה לנו להתפלל על ביאת משיח, הרי כאשר הוא יבוא אנו נברח מרוב בושה ונכסה פנינו. ענה להם רבנו: האמינו לי, באותה דקה שיבוא המשיח יהיה בעולם כזו הזדככות המוחין, שאפילו הפחות שבפחותים יוכל להתקרב אל אבינו שבשמים.

איזה יהודי אחד נכנס פעם אל רבנו ושפך בפניו את לבו על קושי פרנסתו, תוך כדי דבורו הזכיר אותו יהודי את דברי רבי שמעון בן אלעזר "הרעותי את מעשי וקיפחתי את פרנסתי". אמר לו רבנו: אכן רבי שמעון בן אלעזר אמר "הרעותי את מעשי וקיפחתי את פרנסתי" אך ההבדל ביניכם שהוא התייפח ב"הרעותי את מעשי" ואתה מתייפח ב"וקיפחתי את פרנסתי"

פטירתו:
בשנת ה'תרמ"ב י' לחודש אייר נפטר רבנו ונשמתו עלתה בסערה השמיימה. מנוחתו כבוד בעיר טולנא שבאוקראינה.

מילדיו:
רבי מרדכי טווערסקי

מספריו:
מגן דוד
ברכת דוד
קהלת דוד

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע