Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

"ושם, במקום גניזת הצדיק, זוכה כל אחד שירחמו עליו מלמעלה וידונו אותו לכף זכות".

(שלוחין ב' י"ג)

"ועל כן הוא דבר גדול מאוד מאוד להרבות לילך על קברי צדיקים אמיתיים".

(כתובת קעקע ג' ב')

על ידי השתטחות על קברי צדיקים, הקב"ה עושה לו טובות, אף על פי שאינו ראוי לכך.

(ספר המידות, צדיק קעג)

"עיקר השראתה שכינה בדורותינו אלה - בקיברי צדיקים".

(מובא ב"לשם" חלק ד' בשם הגר"א)

"מותר לצאת מארץ ישראל לחוץ לארץ להשתטח על קיברי צדיקים, מצד שהיא מצוה רבה".

מובא ב"שדי חמד" (מערכת ארץ ישראל אות א')

עזרו לנו להמשיך
לשמר את העבר היהודי ברחבי העולם, ולהציל בתי קברות באירופה ולשמרם.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email
שיתוף ב telegram

רבי דוד מורגנשטרן מקוצק זיע"א

רבי דוד מורגנשטרן מקוצק זיע"א

כ"ב

תמוז

ה'תרל"ג

כ"ב

תמוז

ה'תרל"ג

ב"ר מנחם מנדל

רבי דוד מקוצק, נולד בשנת ה'תקס"ט, בעיירה טומשוב שבפולין, לאביו רבי מנחם מנדל מורגנשטרן – השרף מקוצק, ולאמו מרת גליקל בת רבי אייזיק רייז מטומשוב.
 

שמו:
רבנו נקרא בשם "דוד" ע"ש שני סביו: מצד אביו הגאון רבי דוד הלפרין, ומצד אמו רבי דוד סגל מגוריי.

 

ילדותו:
את כל ילדותו עשה רבנו בבית אביו בעיר טומשוב אשר הייתה עיירה יהודית שוקקת חיים באותה תקופה. תלמידי חכמים עצומים ישבו בה, מהם למד רבנו את רוב תורתו. יחד עם זאת למד רבנו רבות עם אביו אשר החדיר את דרך הלימוד בשיטת חיפושו אחר האמת.

בילדותו סבל רבנו מחרפת רעב, ואפילו מיטה או כסות לא היה בביתם, כל אחיו ואחיותיו מתו בזה אחר זה, רבנו היה היחיד מביניהם ששרד את כל חוליו והשקיע את כל כולו בלימוד תורה ועבודת השם ית'.

 

נישואיו:
רבנו נשא לאשה את מרת חיה טויבע בת רבי צבי הירש גרינוואלד מאופוטשנא מגדולי חסידי פשיסחא.

היה זה בדיוק בתקופה בה שכב האדמו"ר רבי שמחה בונים מפשיסחא על ערש דווי, ורבי מנחם מנדל אביו של רבנו אשר ידו לא משה מאהלו של רבי שמחה בונים כמעט ופספס את חתונת בנו יחידו, אך בלחץ רבו רבי שמחה בונים נסע ברגע האחרון והשתתף בחתונה.

לאחר החתונה ישב רבנו קצת בעיר אופוטשנא שם היה סמוך על שולחן חותנו.

לאחר פטירת רבי שמחה בונים מפשיסחא והכתרת אביו רבי מנחם מנדל לאדמו"ר, חזר רבנו לבית אביו בטומשוב, והיה לאחד מחסידיו הבולטים של אביו. כשנה לאחר מכן כאשר עזב אביו את טומשוב ועבר לדור בעיר קוצק עבר רבנו יחד איתו ולא עזבו עד יום מותו.

 

והכן די פרנסתינו:
מכספי הנדוניה שקיבל רבנו מחותנו פתח לעצמו חנות קטנה של סחורות בעיר קוצק אשר נוהלה על ידי אישתו הרבנית מרת חיה טיובע, ורבנו נתפנה כולו לתורה ועבודת ה'.

 

אדמו"רותו:
עשרים שנה היה רבי מנחם מנדל מקוצק סוגר ומסוגר בחדרו, רבנו היה היחיד שיכל להכנס אל אבי וכל אימת שליבו חפץ ואביו מעולם לא הסתיר מעמו דבר.

 

בכ"ב שבט ה'תרי"ט כאשר נפטר אביו השרף מקוצק עברו חלק נכבד מהחסידים לבית מדרשו של רבי יצחק מאיר מגור בעל החידושי הרי"ם, החלק השני נשארו בקוצק והכתירו את רבנו לאדמו"ר, הושיבוהו על כס ההנהגה למען ימשיך את דרך אביו הק'.

רבנו לא איכזב ואכן המשיך בדרך אביו השרף מקוצק, לא שינה דבר ולא זז מדרכו ימין ושמאל. רבנו הרבה להביא מדבורי אביו עליהם הוסיף את הבנתו שלו, אך גם אמרותיו שלו היו קצרים ומעמיקים, חריפים וחודרים ללב, יוצרים את החיכוך שיבעיר את הפתילה בלב פנימה, אש קטנה היוקדת ושורפת הכל עד שדבר לא נשאר פרט לאמת.

 

פטירתו:
ארבע עשר שנה ישב רבנו על כס מלכותו. עד אשר בכ"ב תמוז ה'תרל"ג החזיר רבנו את נשמתו ליוצרו. מנוחתו כבוד בעיר קוצק שבפולין באהל צמוד לאביו הק' רבי מנחם מנדל השרף מקוצק.

 

מילדיו:
רבי יעקב יהושע מקוצק
רבי חיים ישראל מפילוב
רבי צבי הירש מלומאז

Scroll Up

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא: