Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

רבי דוד לייקס [לאה'קס] זיע"א

רבי דוד לייקס [לאה'קס] זיע"א

כ"א

ניסן

ה'תקנ"ט

כ"א

ניסן

ה'תקנ"ט

חייו
רבי דוד לאה'קס, נולד בשנת תמ"ו, לאביו רבי ישראל.

רבנו שימש כדומ"ץ בעיר באר ולאחר פטירת רבה של באר רבי יעקב שמשון משפיטובקא מינוהו תושביהעיר לרב ואב"ד.

בספר "שבחי הבעש"ט" מובא שהבעש"ט היה יוצא למסעותיו עם תלמידיו החשובים השלשה דוידי"ם והכונה לרבנו ורבי דוד ממיקולייב ולרבי דוד פורקעס זי"ע. ומסופר שפעם שלח רבו הבעש"ט איש אחד לרבנו שילמד מרבנו איך יכול האדם לשלוט על מחשבתו.
רבנו האריך ימים וחי מאה ושלש עשרה שנה, שנה וחצי לפני הסתלקותו פסק ממנו הדיבור ולא יכל לדבר רק דברי תורה ותפלה ואמרו עליו צדיקי דורו שהשיג כל המדרגות וידע העתידות וכשם שביעקב אבינו פירש"י שביקש לגלות הקץ ונסתם ממנו הדיבור כך גם ניתן לומר עליו שנתגלה לו הקץ לכן נסתר ממנו הדיבור שלא יגלה את הקץ.

הסתלקותו

רבנו נסתלק בשביעי של פסח כ"א ניסן, ומנו"כ בעיר רבנותו באר. ובתוך האהל חרוט חלק מצוואתו וכך חרוט שם: וקודם פטירתו צוה לבני משפחתו, כי בשנה אשר יחול ער"ח אלול ביום ד' והיה מי ממשפחתו אשר יבוא בו ביום בער"ח לבקר את קברו יענו לו מן השמים על בקשותיו אשר יבקש על קברו.

ספריו
משנת חסידים

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע