Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

רבי דוד הלוי מלבוב זיע"א – בעל הט"ז

רבי דוד הלוי מלבוב זיע"א – בעל הט"ז

כ"ו

שבט

ה'תכ"ז

כ"ו

שבט

ה'תכ"ז

ב"ר שמואל הלוי

רבי דוד הלוי סגל זצ"ל היה רבן של קהילות חשובות בפולין, אחד מנושאי כליו של השולחן ערוך ומגדולי הפוסקים האשכנזים במאה השבע עשרה מכונה על שם חיבורו "טורי זהב".

נולד לאביו רבי שמואל הלוי סגל בשנת 1586 (ה' שמ"ו ליצירה) בלודמיר. בצעירותו נודע כעילוי. למד אצל אחיו הגדול, רבי יצחק הלוי סגל, מחבר שו"ת מהר"י הלוי. מגיל 23 שימש בתפקידים רבניים שונים; בתפקידים אלה עבר בין ערים רבות, כמו בריסק וקראקא. התחתן עם בתו של רבו המובהק הרב יואל סרקיש  (הב"ח). בשנת 1641 התיישב באוסטרוה (אוסטראה). שם הוא הקים ישיבה, וכתב את חיבורו המפורסם על השולחן ערוך הנקרא טורי זהב.
 

הט"ז נאלץ לברוח למרואביה מפרעות תח'  לאחר מכן התיישב בלבוב ובשנת תי"ד (1654) נבחר לשמש כרב העיר. שלח את שני בניו, כשליחים לשבתי צבי , כדי לעמוד על טיבו, אשר התרשמו ממנו מאוד, אך הט"ז עצמו "נותר על הגדר" (כך ג' שלום בספרו "שבתי צבי"). הוא נפטר בלבוב ב1667 בהיותו בן 81.
 
בספרו טורי זהב בהלכות תפילה הוא מספר על עצמו שבצעירותו, כששימש כרבה של קראקא, היה דר בדירת הקהילה שהיתה ממוקמת מעל בית הכנסת, ונפטרו לו אז שני ילדים קטנים, והוא תולה זאת בכך שלמרות שאין איסור הלכתי לדור מעל בית כנסת, עם זאת אין הדבר ראוי מפאת שימושים בלתי מכובדים (כמו עשיית צרכים) מעל מקום תפילה.
 
ישנה אגדה המספרת שארגן הגנה יהודית בפרעות ת"ח ות"ט, אך תותחי העיר לבוב פעלו מעצמם כתוצאה מתפילתו, בשעת התקפה לילית, ובכך ניצלו תושבי העיר..
 
מטרת כתיבת הספר, על ידי הט"ז, הייתה כדי להעמיד את ההלכה על בוריה; לדעתו, ריבוי הדעות והמחלוקות בדורו היוו בעיה, שהוא שאף לפתור.

ספרו טורי זהב (ט"ז) נקרא בעבר גם "מגן דוד" (בהתאמה עם מגן אברהם אשר יחד איתו נקרא "מגיני ארץ"). השם 'טורי זהב' הוא משחק מילים על הביטוי 'תורי זהב' (שיר השירים א, יא). ה'טורי זהב', בשונה מנושאי כלים אחרים על השו"ע, נתחבר על כל השו"ע ולא רק על חלקים מסוימים. החיבור זכה להשגות מצד רבי שבתי כהן (הש"ך) שאיתו הט"ז החליף מספר ספרי השגות. שיטתו של הט"ז בהלכה התקבלה על ידי רבני גרמניה. בפולין כנס ועד ארבע ארצות משנת 1683 החליט שעל קהילות פולין לפסוק כט"ז, אך עם השנים דעתו של הש"ך נהייתה מכרעת.
 

כן חיבר את הספר "דברי דוד טורי זהב" על פירוש רש"י על התורה.
תשובות הלכתיות שלו נדפסו בתוך הספר "שו"ת גאוני בתראי" טורקא תקכ"ד, ובמהדורת צילום ירושלים תש"מ

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע