Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

רבי דוד הכהן אזוג

רבי דוד הכהן אזוג

ג'

טבת

ה'תקמ"ה

ג'

טבת

ה'תקמ"ה

המקובל רבי דוד הכהן אזוג המכונה כהן גדול, נולד לאביו רבי ברוך.

ילדותו:
כשנולד רבנו ראה אביו הק' שעל מצחו חתום שם ש-ד-י, מיד כיסה אביו את מצחו והזהיר את בני המשפחה שלעולם לא יוציאוהו ללא כיסוי על מצחו.

רבנו גדל כילד בהרי האטלס, ובהיותו נער צעיר לימים יצא לשחק עם חבריו הנערים, בנו של השר שיחק אף הוא עימהם, לפתע לקח בן השר אבן וזרק לעברו של רבנו, רבנו הוריד מיד את הכיסוי שהיה על מצחו הביט בבן השר והלה התעוור.
כשהגיע בן השר לאביו וראה את בנו והנה הוא עוור, שאל השר מי עשה זאת ולא ידע איש להשיב על כך, החל השר לחקור את בנו על השתלשלות הדברים, סיפר לו הילד כי זרק אבן על בן הרב.
ישר שלח השר שוטר לבית הרב להביא אליו את הרב עם בנו, כשהגיע השוטר לבית הרב, פתח הילד את הדלת ומשראה את השוטר הבין שבא לקחתו, מיד הוריד את כיסויו שעל המצח וגם השוטר התעוור.
כאשר הגיעה הדבר לאזני השר החל לחשוש והלך הוא עצמו לבית הרב לבקש מחילה, הרב קרא לילד ושדלו למחול לשר ולבנו.
השר ביקש מהרב שיבחר לו מקום מגורים אחר, שם יבנה לו ישיבה גדולה ומרווחת ואף ישלם לו את ההוצאות מדי חודש, הרב בחר לגור בכפר תינזרת – מרוקו, ואכן קיים השר את הבטחתו והחזיק בהם משך שנים ארוכות.
לאחר שנים נפטר רבי ברוך ובנו רבי דוד המשיך את דרכו.

נישואיו:
רבנו נשא לאשה את מרת מלכא אחות רבי כליפא.

הרבה סיפורי ניסים נקשרים עם שמו של רבנו, אך מעלתו היותר גדולה הייתה במידת החסד אותה קיים בכל אבריו וגידיו, מעולם לא השהה פרוטה ללון בביתו אלא מחלק הכל לעניים.

פטירתו:
בשנת ה'תקמ"ה ג' טבת החזיר רבנו את נשמתו ליוצרו ודבק שם ש-ד-י שעל מצחו בהקב"ה.

בניו:
רבי בנימין
רבי ברוך

מספריו:
לדוד ברוך – עה"ת

מקורות:
עלון 'פניני עין חמד'

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע