Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

רבי אריה לייבוש ליפשיץ אב"ד ווישניצא

רבי אריה לייבוש ליפשיץ אב"ד ווישניצא

י"ז

טבת

ה-תר"נ

י"ז

טבת

ה-תר"נ

ב"ר חיים

אב"ד וויז'ניצא.

ספריו:
"אריה דבי עילאי" – על מסכתות: קידושין, יומא, מנחות, קנים, נדה, ועל הלכות פסח.
ספר "ארי שבחבורה" – על מסכת כתובות.
ספר עטרת זקנים – כללי הש"ס.

נקבר בבית הקברות בריגל, יש אוהל ומצבה.

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע