Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

רבי אפרים שיינערט

רבי אפרים שיינערט

א'

חשוון

ה'תק"ע

א'

חשוון

ה'תק"ע

רבי אפרים שיינערט, נולד לאביו רבי ישעיה שיינערט.

פועלו:
רבנו שמש כדיין בבית דינו של רבי יעקב משולם אורנשטיין בעל הישועות יעקב.

פטירתו:
בשנת ה'תק"ע ב' דר"ח מר חשון יום רביעי בשבת עלתה נשמתו בטהרה השמיימה ומנוכתו כבוד בעיר ז'ולקוב שבאוקראינה.

על מצבתו חרוט:
"יום ד' ב' דר"ח חשוון תק"ע לפ"ק.
איש יקר הרוח קרן אפרים אשר הרביץ תלמידים הרבה הדיין המצויין ומורה הוראה פ"ק זאלקאוו, הרב הגדול החריף המפורסם מו"ה אפרים ז"ל בהרבני מוהר"ר ישעי' ז"ל. תנצב"ה."

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע