Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

רבי אלעזר הקפר

רבי אלעזר הקפר

א'

תשרי

א'

תשרי

רבי אלעזר הקפר
 
מן התנאים האחרונים, אביו של בר קפרא.
חברם של ר' יהודה הנשיא ור' ישמעאל ברבי יוסי [תוספתא אהלות יח, ח].
מן המקורות אין אנו יודעים יודעים היכן חי, אך נזכר ששבת פעם בלוד [שם]. אמנם, בשנת תשכ"ט נמצא משקוף בחורבת דבורה שבגולן, ועליו חרותה הכתובת: "זה בית מדרשו שלרבי אלעזר הקפר".
 
אמרותיו
"רבי אליעזר הקפר אומר: הקנאה והתאוה והכבוד מוציאין את האדם מן העולם. הוא היה אומר הילודים למות והמתים להחיות והחיים לידון לידע להודיע ולהודע שהוא אל הוא היוצר הוא הבורא הוא המבין הוא הדיין הוא עד הוא בעל דין והוא עתיד לדון ברוך הוא שאין לפניו לא עולה ולא שכחה ולא משוא פנים ולא מקח שוחד שהכל שלו ודע שהכל לפי החשבון ואל יבטיחך יצרך שהשאול בית מנוס לך שעל כרחך אתה נוצר ועל כרחך אתה נולד ועל כרחך אתה חי ועל כרחך אתה מת ועל כרחך אתה עתיד ליתן דין וחשבון לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא" [אבות ד, כא-ב].
"רבי אליעזר הקפר אומר: אל תהא כמשקוף העליון שאין יד בני אדם יכולה ליגע בה, ולא כאיסקופה העליונה שמבלעת פרצופות, ולא כאיסקופה האמצעית שמנגפת הרגלים, אלא הוי כאסקופה תחתונה שהכל דשין בה, וסוף כל הבנין נסתר – והיא במקומה עומדת" [אבות דרבי נתן פרק כו].
"ר' אלעזר הקפר אומר: גדול השלום, שאין חותם כל הברכות אלא שלום, שנאמר [במדבר ו, כד-כו]: יברכך ה' וישמרך יאר ה' פניו אליך ויחונך ישא ה' פניו אליך וישם לך שלום" [ספרי במדבר פיסקא מב].
"ר' אלעזר הקפר אומר: התרחק מן התרעומת, שמא תתרעם על אחרים ותוסיף לחטוא. הוי אוהב את המוכיחך כדי שתוסף חכמה על חכמתך, ושנא את המכבדך כדי שלא תתמעט מחכמתך" [מסכת דרך ארץ זוטא ט].
"רבי אלעזר הקפר אומר: עתידין בתי כנסיות ובתי מדרשות שבבבל שיקבעו בארץ ישראל, שנאמר כי כתבור בהרים וככרמל בים יבוא, והלא דברים קל וחומר: ומה תבור וכרמל שלא באו אלא לפי שעה ללמוד תורה – נקבעים בארץ ישראל, בתי כנסיות ובתי מדרשות שקורין ומרביצין בהן תורה – על אחת כמה וכמה" [מגילה כט, א].
 
עולי הרגל ומקורות
מקום מנוחתו בקברה[1]:
"קפרא, שם מערה, ובתוכה רבי אלעזר הקפר ובנו[2] בר קפרא עליהם השלום". [גלילות ארץ ישראל / איגרת הקודש; בשינויים קלים: משה חיים קאפסוטו; ידי משה; שבחי ירושלים; זכרון בירושלים]
"קברא, שם קבורים ר' אלעזר הקפר ובר קפרא עליהם השלום". [איגרת מספרת יחסותא דצדיקייא]
"קפרא – חרב. ושם מערה עמוקה הרבה וחשובה, וקבורים בה ר' אלעזר הקפר ובר קפרא". [הזיארה בכפר פקיעין]
 
דרכי גישה
נוסעים בכביש 85 עד צומת כרמיאל מערב. פונים דרומה לכביש 784 המוביל לצומת יובלים. לאחר כ-600 מטר מימין לכביש שביל העולה להר, עולים כ-150 מטר לתל הנקרא חירבת אל קב

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע