Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

רבי אלעזר (בן) חסמא

רבי אלעזר (בן) חסמא

א'

תשרי

א'

תשרי

 
רבי אלעזר (בן) חסמא
 
רבי אלעזר חסמא, תנא שדר בארץ ישראל בן הדור השלישי, תלמידו של ר' יהושע [חגיגה ג, א] וחברם של ר' אלעזר בן עזריה ורבי עקיבא [משנה נגעים ז, ב][1].
תרגום הכינוי 'חסמא' הוא 'חזק'. על המעשה שבעקבותיו כינו אותו כך ראה להלן עובדות והנהגות.
היה בקי גדול במתמטיקה לצורותיה, ורבי יהושע אמר עליו ועל ר' יוחנן בן גודגדא: "שיודעין לשער כמה טיפות יש בים" [הוריות י, ב].
בהמלצת רבי יהושע העניק רבן גמליאל לרבי אלעזר חסמא ורבי יוחנן בן גודגדא משרות רבנות בכדי שיתפרנסו מהן, אך לענוותנותם הם לא באו אל ר"ג כדי לקבל את ההתמנות. לאחר ששלח להם שוב, באו ואז אמר להם רבן גמליאל: "כמדומין אתם ששררה אני נותן לכם? עבדות אני נותן לכם" [הוריות י, ב].
 
אמרותיו:
"רבי אלעזר חסמא אומר: קנין ופתחי נידה הן הן גופי הלכות, תקופות וגמטריאות פרפראות לחכמה" [אבות ג, כג].
 
עובדות והנהגות:
פעם הגיע רבי אלעזר חסמא לעיר אחת, ותושביה ביקשו ממנו לפרוס על שמע ולעבור לפני התיבה. אמר להם: אין אני חכם [כלומר איני יודע]. אמרו: זהו רבי אלעזר? זהו שאתם משתבחים בו? לחינם קוראים לו רבי! נתכרכמו פניו והלך לו אצל רבי עקיבא רבו. כששאלו רבי עקיבא מדוע פניו חולניות, ורבי אלעזר סיפר לו את המעשה, לימדו רבי עקיבא כיצד לפרוס על שמע ולעבור לפני התיבה. לאחר זמן מה הגיע שוב לאותו מקום. שוב ביקשו ממנו לפרוס על שמע ולעבור לפני התיבה, וכך עשה. אמרו התושבים: 'איתחסם [התחזק] ר' אלעזר', וקראו לו רבי אלעזר חסמא [ויקרא רבה כג, ד].
 
עולי הרגל ומקורות
מקום מנוחתו במירון:
"עלינו לכפר מוראן ומצאנו קברו של ר' אלעזר בן חסמא". [מסע דפלסטינא]
 
דרכי גישה ומיקום וזיהוי הקבר
ציון זה נזכר רק במסע אחד, ללא תיאור המיקום והדרך ממנה הגיע לציון, כך שלא ניתן לקבוע מאומה בדבר.

 


[1] אמנם מהסיפור המובא במדרש [ויקרא רבה כג, ד – ראה להלן עובדות והנהגות] משמע שהיה תלמידו של רבי עקיבא.

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע