Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

רבי אלעאי הזקן אבי רבי יהודה

רבי אלעאי הזקן אבי רבי יהודה

א'

תשרי

אין תאריך פטירה

א'

תשרי

אין תאריך פטירה

רבי אלעאי, תנא בן הדור השלישי, אביו של רבי יהודה.
תלמידו של ר' אליעזר [משנה עירובין ב, ו] ותלמיד-חבר של רבי ישמעאל שכינה אותו 'בני' [גיטין ו, א].
 
אמרותיו
"אמר רבי אלעאי הזקן: אם רואה אדם שיצרו מתגבר עליו ילך למקום שאין מכירים אותו וילבש שחורים ויתכסה שחורים… ואל יחלל שם שמים בפרהסיא". פירש רבינו חננאל: "חס ושלום שהותר לו לעבור עבירה, אלא כך אמר ר' אלעאי: יגיעת דרכים והאכסנאות ולבישת שחורים משברים יצר הרע ומונעים אדם מן העבירה" [קידושין מ, א].
"אמר רבי אילעאי: בשלשה דברים אדם ניכר, בכוסו ובכיסו ובכעסו" [עירובין סה, ב].
 
עולי הרגל ומקורות
מקום מנוחתו בעין זיתים, ליד בנו רבי יהודה[1]:
איגרת ר' ישעיה הלוי הורוויץ מצפת, איגרת מספרת יחסותא דצדיקיא, רבי משה חיים קאפסוטו, איגרת אחד התלמידים לר' אברהם ישמעאל חי סנגויניטי (תלמיד האוה"ח), אהבת ציון, ימי מוהרנ"ת, קורות העתים, יד אהרן, שערי ירושלים, מבשרת ציון, מסע מירון, ימי שמואל.
 
"לצפון הציון הזה [של ר' יהודה] הר אחד, ושם בראשו מערה אחת, ואומרים כי שם קבור ר' אלעאי אביו של ר' יהודה הנזכר, וכן הוא האמת. והנה הוא קבור בכוך השני שבצד מזרח, בכוך הסמוך לקרן דרומי מזרחי". [רבי חיים ויטאל]
"ובסמוך [לר' יהודה בנו] מערה ובתוכה ציונים, ושם רבי אלעאי אביו עליו השלום. ועוד שם צדיקים אחרים" [גלילות ארץ ישראל / איגרת הקודש]
 "הלאה משם [מר' יוסי דמן יוקרת הנמצא לשמאל הדרך] לימין הדרך קבור ר' אילעאי עם תלמידיו". [ידי משה]
"ובסמוך [לר' יהודה בנו] מערה ובתוכה ציונים, ושם רבי אלעאי אביו ותלמידיו עליהם השלום, ועוד שם צדיקים אחרים. ובהר נגד רבי אלעאי, קבורת אמו של ר' כרוספדאי"[2]. [שבחי ירושלים (זכרון בירושלים)]
 
דרכי גישה ומיקום וזיהוי הקבר
תיאורם של עולי הרגל שונים במעט זה מזה, אולם מאחר שר' חיים ויטאל הראשון שהזכיר את הציון הלזה, הרי שתיאורו עיקר ובסיס לכל השאר. לפי תיאורו נקבר ר' אלעאי צפונה מבנו ר' יהודה [ראה להלן] בראש ההר, או בראש שלוחת ההר, וסמוך לבנו. יוצא איפוא שאין נכונים דברי המסע הטוען כי נקבר למעלה ליד ר' כרוספדאי או עם ר' יהודה בנו. גם מתיאורו של הידי משה נראה כי הוא קבור בצד שכנגד ר' יהודה, מעבר לדרך. כל אלו מובילים אל מקום הכפר של מתיישבי עין זיתים טרום המלחמה, מול ר' יהודה ומעט צפונה. בדיוק בתחתית ההר מתפצלת הדרך ימינה [ישר] ושמאלה. הימנית היא הדרך הקדומה לעלמה, והשמאלית לכיוון מירון דרך ביר אל-שיך, וכפי תיאורו של ר"ח ויטאל [אצל ר' נהוראי סבא] לגבי הדרך מר' אלעאי לעלמה. כעת השטח תפוס ע"י איתן סופר. אכן בתוך התחום בין הריסות בתי הכפר ישנה מערה גדולה שכוסתה בעפר במשך השנים, וכנראה שעם חפירתה יתגלו הכוכים המתוארים ע"י עולי הרגל לר' אלעאי ותלמידיו.

 


[1] וראה לעיל (רבי יוסי דמן יוקרת) [עמוד ***]: ידי משה.
[2] ראה בפרק צפת.

דרכי גישה

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע