Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

רבי אלכסנדר סנדר שור מ'זולקוב

רבי אלכסנדר סנדר שור מ'זולקוב

כ"ז

שבט

ה'תצ"ז

כ"ז

שבט

ה'תצ"ז

ב"ר אפרים זלמן

רבי אלכסנדר סנדר שור 'בעל התבואות שור', נולד לאביו רבי אפרים זלמן שור מצאצאי פרשן המקרא יוסף בכור שור מבעלי התוספות.
 

נישואיו:
נשא לאשה את מרת וויטל בתו של רבי מרדכי לייבוש'ס בן רבי ישראל איסרל בן רבי משה בעל המהדורא בתרא.

בשנת ה'ת"ק כ"ד לחודש מר חשון נפטרה אשתו כשלש שנים לאחר פטירתו הוא.

 

חייו:
כל חייו סרב רבנו לקבל על עצמו את עול ההנהגה אף על פי שהפצירו בו מכמה וכמה קהילות גדולות וחשובות, בכל אופן היה רבנו מרביץ תורה בכמה קהילות והעמיד תלמידים הרבה, בשביל פרנסתו פתך רבנו עסק של משרפות יי"ש ובכל יתר הזמן ישב והגה בתורה.

גדלותו:
בהסכמה שכתב רבי יצחק אב"ד ור"מ זולקוב על ספרו של רבנו וזה לשונו: "זה דרכי תמיד להיות נחבא אל הכלים שלא לראות עצמי בשבח המגיע אל הכתבים וביחוד ליתן איזה הסכמה אך נגד ההוא גברא רבא כמי"ב בטלתי רצוני ה"ה מחו' חביבי כבוד הרב המאור הגדול המופלג כ"ש מהור"ר אלכסנדר נר"ו בה"ק מהור"ר זלמן שור…"

הסכמתו של רבי יעקב יהושע מקראקא אב"ד ור"מ לבוב וזה לשונו: "נודע ביהודה ובישראל גדול שמו מעלות עינת תהילת כבוד הרב המאור הגדול המופלג בתורה ובחסידות מהור"ר אלכסנדר סענדק בהרב הג' מהור"ר אפרים זלמן שור ז"ל שהרביץ תורה בכמה קהילות וכבר יצא לו מוניטין בעולם כחד מן קמאי…נהירין לי' שבילי דכולא תלמודא."

הסכמת רבי אלעזר אב"ד בראד וזה לשונו: "מי יורה דעה ומי יבין שמועה שמעו הטוב הולך למרחקים דולה מים מבארות עמוקים שבעתים מזוקקים בים התלמוד ובפוסקים ושמיעה אינה דומה לראי' שכעת עבר עלינו איש קדוש יאמר לו ה"ה הרב המאור הגדול מהור"ר אלכסנדר במהור"ר אפרים ותלמודו בידו חיבר חיבורים נאים ומפלאים… בהם הראה חריפותו ובקיאותו…"
הסכמת רבי חיים יהודא ליב הלוי איטנגא ר"מ לבוב וזה לשונו: "הדור אתם ראו דבר חדש. מלא וגדוש. כזה ראה וקדש. שלישי לקודש… הרב המאור הגדול סיני ועוקר הרים המפורס' נ"י … אליו ידרשו גדולי המורים לרוות צמאונם ומאתו יוצא הודאה לכל צביונם…"

 

פטירתו:
בשנת ה'תצ"ז יום שלישי בשבת כ"ז לחודש שבט החזיר רבנו את נשמתו ליוצרו נקייה מכל חטא.

 

מספריו:
תבואות שור
בכור שור
אורין תליתאי
שמלה חדשה

 

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע