Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

רבי אייזיק

רבי אייזיק

כ"ו

סיוון

ג-תי"ג

כ"ו

סיוון

ג-תי"ג

בס'ד. כו' סיון התי'ג

הילולת רבי אייזיק בן רבי יעקליש מקרקא

היה פרנס ונדבן. בעל צדקה וחסד
אוהב תורה ותומך תורה

תא חזי מה כתבו עליו בזמן ענקי הרוח שכל מילה נשקלה בפלס

על מצבתו כתבו עליו

ראש וזקן .מנהיג ונשוא פנים .איש צדיק ושומר אמונים .יושר מליץ למלכים וסגנים…זהב רב הוציא ורב פנינים קידש.להשם בנה פאר
.זכרון צדקתו לבני בנים.
נזר ותפארת הזמן .היה רועה נאמן .וכו

כאיש חסד דאג גם לעניי גויים

וכפי שכתב הרמב'ם : מפרנסין עניי גויים עם עניין ישראל מפני דרכי שלום

אמר שלמה המלך בחכמתו
שלח לחמך על פני המים כי ברב הימים תמצאנו…

הדאגה גם לילד גוי לימים הצילה את הקהילה

ביום המיועד לחנוכת בית הכנסת על שמו שבנה מכספו
תכננו הגויים לעשות פרעות ביהודים

אחד מילדי הגויים בא לספר לו כאות הוקרה תודה על עזרתו ותמיכתו על הלחם שנתן לו כילד רעב …

רבי אייזיק שיתף את רבי יום טוב ליפמאן
בעל "התוספות יום טוב"
אחרי מחשבה הציע התוספות יום טוב .סגרו את כל מבואות הגטו .הציבו שומרים מחופשים למתים עם בגדי לבן וכשהפורעים יבאו הם יחשבו שהיהודים המתים קמו מקבריהם לעזור לאחיהם וינסו בפחד מוות מהעיר ואכן כדברי הרב הפורעים נסו על נפשם כאשר היהודים רודפים אחריהם …וליהודים היתה אורה ושמחה

מרגלא בפומיה של הרה'ק חנוך העניך מאלכסנדר בשם רבו הרבי בונם מפשיסחא

שכל אברך שנוסע לרבי בפעם הראשונה צריך לשמוע את הסיפור על רבי יצחק אייזיק והאוצר

ומעשה שהיה כך היה
רבי אייזיק חלם פעמים רבות שיש אוצר זהב מתחת לגשר שליד ארמון המלך .אחרי פעמים רבות החליט לנסוע לחפש.שומר המלך ניגש ושאל אותו מה לך יהודי לחפש כאן….חלמתי שיש אוצר מתחת לגשר השיב היהודי

אז מה אם חלמת טען שומר המלך גם אני חלמתי שמתחת לתנור של רבי אייזיק מקרקא יש אוצר..אז מה שאשתגע ואסע לקראקא לך לך לביתך יהודי ואל תקשיב לשטויות של חלומות …רבי אייזיק נדהם הרי הוא מתכוון אלי.. הרי אני איזיק מקראקא ובעצם הוא אומר שהאוצר אצלי בבית ……רבי איזיק שב לביתו והתחיל לפרק את התנור ושם מצא אוצרות זהב
ללמדך שאצל כל יהודי נמצא אוצר .

והאוצר לא רחוק ממך אלא אצלך …..פעמים שבאים לרבי לקבל אוצר והרבי אומר לך ומגלה את האוצר בתוכך

עם חלק מהאוצר בנה רבי אייזיק את בית כנסת הגדול בקראקא

בית הכנסת נקרא על שמו

בית כנסת רבי איזיק ר יעקעלעש שוהל

רבי אייזיק היה מנהיג ופרנס הדור בתקופת הזהר שרבי משולם פייבוש היה אב בית הדין תלמידו של רבי פייבוש היה הב'ח רבי יואל סירקיש

מקור: זכרונם לברכה .הרב דוד הלחמי חכמי ישראל.הרהח ר יהודה מנחם בויים קול מבשר

( א.י.ש )

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע