Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

רבי אהרון קצלנבוגן מבריסק

רבי אהרון קצלנבוגן מבריסק

כ"ג

חשוון

ד-תקל"ח

כ"ג

חשוון

ד-תקל"ח

אב"ד דעיר בריסק

היה מצאצאי גדולי הדורות, ביניהם:
הרמ"א, המהר"ם מלובלין, המהר"ם פאדובה, הרב אלעזר רוקח (בעל 'מעשה רוקח'), רבי שלמה מקראקא (ה'מגיני שלמה'), הרב נפתלי כץ (מחבר 'סמיכת חכמים'), המהר"ל מפראג, השר שאול וואהל המפורסם (מלך פולין ליום אחד).
 
ספריו:
מנחת אהרון

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע