Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

רבי אברהם צבי פרלמוטר מוורשה ב"ר אליעזר

רבי אברהם צבי פרלמוטר מוורשה ב"ר אליעזר

ט'

סיוון

ב-תר"צ

ט'

סיוון

ב-תר"צ

נולד בשנת התרכ"א לאביו רבי אליעזר היה ממנהיגי יהדות פולין

תחילה התמנה לרב בראדום לאחר מכן עבר לוורשא והיה ראש רבני ורשא
מספריו :דמשק אליעזר .ארץ הצבי .
היה ממקימי אגודת ישראל

הרבי מגור האמרי אמת כתב עליו בחיבה בזה הלשון
אשר חביב אצלי ואצל יתר היראים עד לאחת ופירשו בתוספות ד"ה עד אחת במנחות יח' שעד אחת דהיינו עד מאוד דהיינו שכבדוהו עד למאוד

מקור ; ספר מים חיים / ראש גולת אריאל / זכרונם לברכה ט סיון / י.ש.א

מיקום

נווטו באמצעות WAZE

נווטו באמצעות Google Maps

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע