Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

"ושם, במקום גניזת הצדיק, זוכה כל אחד שירחמו עליו מלמעלה וידונו אותו לכף זכות".

(שלוחין ב' י"ג)

"ועל כן הוא דבר גדול מאוד מאוד להרבות לילך על קברי צדיקים אמיתיים".

(כתובת קעקע ג' ב')

על ידי השתטחות על קברי צדיקים, הקב"ה עושה לו טובות, אף על פי שאינו ראוי לכך.

(ספר המידות, צדיק קעג)

"עיקר השראתה שכינה בדורותינו אלה - בקיברי צדיקים".

(מובא ב"לשם" חלק ד' בשם הגר"א)

"מותר לצאת מארץ ישראל לחוץ לארץ להשתטח על קיברי צדיקים, מצד שהיא מצוה רבה".

מובא ב"שדי חמד" (מערכת ארץ ישראל אות א')

עזרו לנו להמשיך
לשמר את העבר היהודי ברחבי העולם, ולהציל בתי קברות באירופה ולשמרם.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email
שיתוף ב telegram

רבי אברהם משולם זלמן אשכנזי מאוסטראה

רבי אברהם משולם זלמן אשכנזי מאוסטראה

א'

שבט

ה'תקל"ז

א'

שבט

ה'תקל"ז

רבי אברהם משולם זלמן נולד כבן זקונים לאביו רבי צבי הירש אשכנזי הידוע בכינויו ה"חכם צבי".

בגיל צעיר מאד התייתם רבנו מאביו ולכן לקחו גיסו רבי אריה לייבוש אב"ד אמסטרדם וגדלו בביתו למדו תורה ודרך ארץ.
בהגיע זמנו להנשא שדכו גיסו למרת יוטא בת רבי אהרן בן הנגיד רבי יוזפא מאוסטראה.
בשנת תצ"ז נקרא רבנו אחר כבוד לכהן כרב הקלויז בעיר אוסטראה, דבר הגרם למחלוקת בינו ובין אב"ד העיר רבי דוד היילפרין, לאחר זמן מה עזב רבי דוד את העיר בהוראת רבו הבעש"ט וחזר לכהן כאב"ד זאסלאוו].
לאחר שעזב רבי דוד את העיר קבלו בני העיר את רבנו לכהן במקומו כאב"ד אוסטראה.
מספרים שהבעש"ט הזהיר את רבנו בשם אביו ה'חכם צבי' לבל ייסע למושבות שבמדינת אוקראינה, אך בשנת תקל"ז מסר רבנו את נפשו ונסע בחירוף נפש לאסוף כספים בערי אוקראינה, בדרכו עבר בעיר פאסטוב שם נפטר ואף נקבר ונשמתו עלתה בסערה השמיימה,
וזה נוסח מצבתו: פ"נ, חמודה גנוזה מזה בן מזה
הנמצא כזה איש קדוש, עובר אלינו, גאון עוזינו, מחמד עינינו, קדוש ישראל, מלכנו גדול הי'
בששך ושם לו ברקת, ה"ה כבוד הרב הגאו' הגדו' המפורסם מ' אברהם משלם זלמ' בהגאון
המפורסם חכם צבי זללה"ה אשר הדרתו בק' אוסטרה והגליל, נפטר ר"ח שבט תקל"ז לפ"ק
ת'נ'צ'ב'ה.

Scroll Up

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא: