Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

רבי אבדימי דמן חיפה

רבי אבדימי דמן חיפה

א'

תשרי

א'

תשרי

רבי אבדימי דמן חיפה
 
רבי אבדימי דמן חיפה, אמורא היה.
מוזכר בתלמוד כמורה הוראה בחיפה [בבא בתרא יב, א].
חי בזמן השלטון הרומאי על ארץ ישראל.
במקורות שונים נמצאו שמות דומים: איבו או איבי [רי"ף ברכות ח, ב], דימי [מגילה כט, ב ועוד] ועוד, אך סדר הדורות טוען שלמרות השמות השונים, כנראה מדובר באדם אחד.
 
אמרותיו
"אמר רבי אבדימי דמן חיפה: קודם שיאכל אדם וישתה – יש לו שתי לבבות, לאחר שאוכל ושותה – אין לו אלא לב אחד" [בבא בתרא יב, ב].
"אמר ר' אבדימי דמן חיפא: שלש מאות ועשר עולמות עתיד הקדוש ברוך הוא לעשות לכל צדיק וצדיק, שנאמר [משלי ח, כא]: להנחיל אוהבי יש, יש בגימטריא הכי הוי[1]" [מדרש תהילים לא, ו].
"אמר רבי אבדימי דמן חיפה: מיום שחרב בית המקדש, ניטלה נבואה מן הנביאים וניתנה לחכמים. אטו [= וכי] חכם לאו נביא הוא? הכי קאמר [= אלא כך אמר]: אף על פי שניטלה מן הנביאים, מן החכמים לא ניטלה" [בבא בתרא יב, א].
"וישב העפר על הארץ כשהיה… ר' שמואל בר נחמני בשם ר' אבדימי דחיפה [משל] לכהן חבר שמסר לכהן עם הארץ ככר של תרומה טהורה ואמר לו: ראה שאני טהור וביתי טהור וכלי טהורים וככר זו שאני נותן לך טהורה היא, אם אתה מחזירה לי כדרך שנתתיה לך מוטב, ואם לאו הריני שורפה לפניך. כך אמר הקב"ה לאדם זה: ראה שאני טהור ומעוני טהור ושמשי טהורים ונשמה שאני נותן לך טהורה היא, אם את נותנה לי כשאני נותנה לך מוטב, ואם לאו אני שורפה בפניך" [קהלת רבה פרשה יב].
"אמר חזקיה, אמר לי ר' חנינא בריה דר' אבהו א"ר אבהו א"ר אבדימי דמן חיפא: חכם עובר – עומד מלפניו ד' אמות, וכיון שעבר ד' אמות יושב; אב ב"ד עובר – עומד מלפניו מלא עיניו, וכיון שעבר ד' אמות יושב; נשיא עובר – עומד מלפניו מלא עיניו, ואינו יושב עד שישב במקומו, שנאמר: והביטו אחרי משה עד בואו האהלה" [קידושין לג, ב].
 
עולי הרגל ומקורות
מקום מנוחתו בבית הקברות בחיפה:
 
"חיפה היא על שפת הים הגדול, ובה בית הכנסת בנוי. ובבית החיים שם כוכין מאבן, ושם ר' אבדימי דמן חיפה[2] ור' יצחק נפחא[3]". [גלילות ארץ ישראל / איגרת הקודש]
"חיפה, יש בית הכנסת, ובבתי חיים קבורת רבי אבדימי ורבי יצחק נפחא". [משה חיים קאפסוטו]
"חיפא, היא על שפת הים הגדול ונחשבת עתה כחוץ לארץ. בה יושבים קצת יהודים, ולהם בית כנסת יפה. שם גם בית חיים, ובו קבורים רב אבדימי דמן חיפה ור' יצחק נפחא". [ידי משה]
"באנו לחיפה… הלכנו על הבית החיים על קבר רבי יצחק נפחא, וגם מונח שם ר' (ירמיה) [אבדימי] דמן חיפה". [ימי מוהרנ"ת]
"הלכנו למערת אליהו הנביא ז"ל, רחוקה מהעיר מהלך ב' מילין. ועל אם הדרך בית החיים, ובתוכו ציון קבורת ר' אבדימי דמן חיפה זכרו יגן עלינו. והמערה הנזכרת היא בית גדולה, חצובה משן סלע בשיפוע הר הכרמל". [מסעי הירח]
"עיר חיפה הנזכר בתלמוד… מקומה ברגלי הר הכרמל… לצפון העיר נמצא הקבר של ר' אבדימי מן חיפה הנזכר בתלמוד פעמים רבות". [גבעת שאול]
 
 
מיקום וזיהוי הקבר
ציון הקבר של ר' אבדימי, הצדיק של חיפה, נמצא כיום בבית הקברות היהודי הישן של חיפה סמוך לחיפה אל-עתיקה. אמנם, באיגרת יחסותא דצדיקיא דארעא דישראל מן המאה הי"ז לסה"נ, שהיא המקור הראשון המזכיר את מקום קבורתו בחיפה, מוזכר קברו בבית החיים: "שם כוכין מאבן והם רבי אבדימי דמן חיפה ורבי יצחק נפחא", תאור המתאים יותר לאחת ממערות הקבורה מתקופת המשנה והתלמוד הנמצאות מצפון לבית העלמין היהודי הישן. יש להעיר כי ר' אבדימי לא נזכר אצל עולי הרגל המוקדמים שהזכירו את הרמב"ן וחבריו, ואילו עולי הרגל המאוחרים המזכירים את ר' אבדימי כבר לא מזכירים את הרמב"ן [לבד מגלילות א"י שלא ברור אם היה במקום, או שצירף העתקות שונות], ויש מקום לומר שהחליפו בין השניים. אם כך הדבר הרי שמקום קבורתם הוא בודאי באחת ממערות הקבורה ולא בבית החיים הישן של חיפה. גם תאור 2 כוכים לר' אבדימי ולר' יצחק לא מתאים למקום המצויין כיום, בו סמוכים לר' אבדימי 2 קברים מאוחרים.

 


[1] יש להעיר כי דבריו אלו נזכרים כבר במשנה באבות [ה-יט] ובעוקצין [ג-יב].
[2] קבורת רבי אבדימי דמן חיפה בחיפה נזכרת בסתמיות באיגרת מספרת יחסותא דצדיקייא, בחיבת ירושלים ובמסעות שמעון ברמן. זיהו הקבר בכוך של אבן בבית הקברות נעשה גם בשבחי ירושלים ובמסעות משה.
[3] קבורת ר' יצחק נפחא בחיפה נזכרת בסתמיות בחיבת ירושלים. זיהוי הקבר בכוך של אבן בבית הקברות נעשה גם בשבחי ירושלים ובמסעות משה (וראה עוד בהמשך); באיגרת מספרת יחסותא דצדיקייא נכתב שהקבור בחיפה הוא ר' יוחנן נפחא, ובמסעות משה נכתב שזהו ר' יצחק דמן חיפה, אך נראה שהתכוונו לר' יצחק נפחא כמו שכתבו השאר.

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע