Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

רבי אבא מהזוהר

רבי אבא מהזוהר

א'

תשרי

א'

תשרי

 
התנא רבי אבא, מן החבריא הקדושה, בני היכלו של רשב"י, מחבורת האידרא קדישא, נתמנה על ידי רבו לכתוב את דבריו. וכן כתוב בזוהר [חלק ה רפז, א]: באותו יום שר' שמעון רצה להסתלק מן העולם והיה מסדר דבריו, נתאספו החברים אצלו, והיו לפניו ר' אלעזר בנו ור' אבא ושאר החברים, ומינה את ר' אבא לכתוב דבריו.
 

עולי הרגל ומקורות
מקום מנוחתו ליד צפת, בתוך נחל עמוד:
ראה לעיל (רבי יהושע בן חנניה) [עמוד ***]: איגרת אחד התלמידים לר' אברהם ישמעאל חי סנגויניטי (תלמיד האוה"ח)[1].
 
"בהגיעך למטה בנהר, יש שם בטא"ן[2] אחד שמתקנין בו הבגדים. והוא הבטא"ן היותר גדול אשר בנהר ההוא. והנה בהר שלמזרח הבטא"ן ההוא, יש בראש ההר, מכוון כנגד הבטא"ן, חפירה אחת גדולה נכנסת בהר הזה, שם קבור ר' אבא הנזכר באדרא רבא דפרשת נשא". [ר' חיים ויטאל]
 

דרכי גישה
כביש הכניסה הדרומית לצפת, פונים שמאלה לכיוון בית העלמין וממשיכים עד הכיכר, בכיכר ממשיכים ישר בכביש לבית העלמין ולאחר כ-330 מטר פונים שמאלה, עוברים מתחת לכביש 89 וממשיכים בדרך עד לאנדרטה. לפניה פונים בדרך עפר שמאלה וממשיכים כ-130 מטר [עוברים בדרך מבנה עם כיפה]
ממשיכים הלאה בדרך העפר [צפונה]  מתחת לקו החשמל כ-180 מטר. משמאל לדרך יש עמוד חשמל ושביל מסלולי מפותל המסומן אדום-ירוק היורד לנחל שכוי [ישנו שלט המפנה לנחל עמוד]. יורדים בשביל [לכיוון מערב] כ-1.4 ק"מ עד שמגיעים להצטלבות של נחל שכוי עם נחל עמוד – בריכת שכוי/טחנת קמח. מימין להצטלבות [צפון-מזרח] ישנו הר שבאמצעיתו לאחר כ-50 מטר מבנה שמירה בריטי נטוש. מעליו כ-40 מטר החפירה הנכנסת לתוך ההר- קבר רבי אבא.
 

מיקום וזיהוי הקבר
מעל צומת הנחלים עמוד-שכוי, צפונה-מזרחה, כנגד הבטאן הגדול שמשמאל לנחל עמוד, ישנו הר העומד על הר נמוך ממנו. ההר התחתון, הינו ההר שבראשו יש חפירה גדולה הנכנסת ממש לתוך ההר, שם המקום אותו ציין ר' חיים ויטאל כמקום קבורת ר' אבא. [הדרך ממנה הגיע רח"ו אינה מכאן, אלא מדהריאה התחתונה, ראה להלן בערך ר' חייא מהזוהר].

 

 

[1] אך לא בודאות שלזה נתכוין שם בדבריו.
[2] בספרדית: מקום כתישת אריגים לתעשיית בגדים. המילה נזכרת בין היתר בספר אבקת רוכל לרבי יוסף קארו [סימן קכד, דף קיד].

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע