Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

רבינו בחיי בר אשר אבן חלאווה

רבינו בחיי בר אשר אבן חלאווה

א'

תשרי

א'

תשרי

רבינו בחיי בר אשר אבן חלאווה, בן למשפחת רבנים, מחכמי ספרד לפני למעלה משבע מאות שנה.
היה תלמידו של הרשב"א. שימש כדיין, דרשן ומקובל.
חיבר פירוש על התורה, הנקרא על שמו, ומשלב פשט דרוש וסוד. כמו כן חיבר את ספר כד הקמח, העוסק בענייני אמונה ומוסר.
ביוחסין מובא עליו: "הרב רבינו בחיי בן אשר, תלמיד הרשב"א, פירש התורה שנת נ"א, [כמו שכתב בפרשת בראשית]. וזה הספר יצא שמו בכל העולם. ועוד עשה ספרים אחרים".
בשם הגדולים להחיד"א מובא עליו: "רבינו בחיי בר אשר מסרקסטה חיבר פירושו על התורה, והיה תלמיד הרשב"א. ורבים חשבו שהוא בן הרא"ש… ולא הוא. שלא הזכיר בספרו לא הרא"ש ולא בניו הרבנים… ועוד: שכאשר המחברים כתבו הרא"ש ובניו, לא נזכר שם רבינו בחיי. והרב צדה לדרך מזכיר ח' בנים שהיו להרא"ש ומזכיר שמות כולם ולא הוזכר רבינו בחיי. ועוד שלא הזכיר [רבינו בחיי] לאביו בלשון כבוד רק בשם ר' אשר".
 
עולי הרגל ומקורות
מקום מנוחתו בחוקוק, בסמוך לחבקוק הנביא:
 
"יאקוק, קבר חבקוק הנביא ורבינו בחיי ותלמידיו[1]". [גלילות ארץ ישראל / איגרת הקודש – כת"י ב']
"וקרוב לו [לחבקוק] קבר רבינו בחיי. אך לא נודע אם ר' בחיי הזקן בעל ספר חובת הלבבות, או המפרש על התורה". [שערי ירושלים (מבשרת ציון; מסעות משה)]
 
דרכי גישה
מציון חבקוק הנביא ממשיכים צעדים ספורים דרומה [יש לעבור את הגדר] עד סמוך לתואי המוביל הארצי למערת רבינו בחיי.
 
מיקום וזיהוי הקבר
דרומית לציון של חבקוק, בסמוך למוביל המים הארצי נמצאות מספר מערות קבורה בעלות כוכים. לפי תאור עולי הרגל הרי שקבר רבינו בחיי הינו בסמוך וקרוב לחבקוק. אין אפשרות לציין מערה מסויימת, אך ברור שאחת מהמערות הקרובות הינה של ר' בחיי. [בטעות ציינוהו במערה רחוקה מרחק רב צפונית לחבקוק, ללא כל מקור להרחיקו ולקובעו שלא במערות הקרובות והסמוכות].

 


[1] על כך הוסיף בסדר הדורות: "ואני מסופק אם ר' בחיי זה [רבינו בחיי הזקן, בעל חובת הלבבות] או הנזכר [כלומר רבינו בחיי בר' אשר], אולם לפי עולי הרגל שהזכירו את בעל חובות הלבבות בצפת נפשט הספק.

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע