Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

עדינו העצני

עדינו העצני

א'

תשרי

א'

תשרי

עדינו העצני
 
עדינו העצני היה מחכמי הסנהדרין ומגיבורי המלחמה של דוד המלך: "אלה שמות הגבורים אשר לדוד, יושב בשבת תחכמוני, ראש השלישי, הוא עדינו העצני. על שמונה מאות חלל בפעם אחד" – רד"ק: "עדינו העצני בשעה שהיה עוסק בתורה, מעדן עצמו כתולעת[1]. ובשעה שהיה יוצא למלחמה, מקשה עצמו כעץ… היה חכם מוסף על גבורתו, והיה יושב בשבת סנהדרין וחכמי ישראל, והיה ראש להם… הרג שמונה מאות אנשים במלחמה אחת" [שמואל ב כג, ח].
במצודת דוד [שמואל ב כג, ח] כתב כי הוא ישבעם בן חכמוני הנזכר בדברי הימים.
 
עולי הרגל ומקורות
מקום מנוחתו ליד צפת, בירידה לנחל עמוד ונחל שכוי, מעל יהוידע הכהן:
ר' חיים ויטאל, איגרת אחד התלמידים לר' אברהם ישמעאל חי סנגויניטי (תלמיד האוה"ח), שערי ירושלים (מבשרת ציון).
 
דרכי גישה
עולים בחזרה בשביל עד למקום שממנו יש פניה ימינה [דרומה לכיוון היער] וישר חזרה לכיוון האנדרטה [ליד שלט כתום]. פונים ימינה ולאחר כ-125 מטר מצד ימין מחצב אבנים – ציון עדינו העצני.
 
מיקום וזיהוי הקבר
ע"פ תיאור עולי הרגל, מעל יהוידע הכהן, ורחוק מעט מחוצפית – באותו מפלס גובה, נמצא מחצב אבנים בתוך חפירה [בשונה מחוצפית שהוא מחצב ללא חפירה], שם קבורת עדינו העצני. המקום הינו תחילת הדרך מבית הקברות לכיוון צפון, ירידה לצומת נחל שכוי-עמוד. ר"ח ויטאל עמד ליד קברו של עדינו, ציין משם כי קברו של חוצפית רחוק ממנו מעט, אולם לא הלך לשם אלא ירד ליהוידע, דבר המוכיח כי יהוידע הכהן נמצא מתחת לעדינו, וכן נראה מתלמיד אוה"ח כי הוא בין יהוידע לחוצפית. אכן מעל יהוידע ומעט דרומה ישנה חפירה גדולה בסלע, שנעשתה ע"י חציבת האבנים, ולידה גלי האבנים שנלקחו ממנה, זהו התיאור המדוייק של עולי הרגל. [בעבר צויין בטעות מקום קברו, למעלה בדרך העולה לשכונת מאור חיים, אולם ברור כי אין זה כלל האזור שמתואר ע"י ר"ח ויטאל, וכן אינו מקום מחצב אבנים].

 


[1] ראה [מו"ק טז, ב] וברש"י [תענית כח, א ד"ה הן]. הנה אף שדרשו חז"ל מקרא על דוד המלך, אין מקרא יוצא מידי פשוטו.

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע