Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

סומכוס

סומכוס

א'

תשרי

א'

תשרי

סומכוס
 
סומכוס תנא היה, ותלמידו המובהק של רבי מאיר [ספר יוחסין].
"והיה מפולפל מאד כרבו" [סדר הדורות].
בסדר הדורות כתב ששם אביו היה יוסי-יוסף.
 
אמרותיו
"סומכוס אומר: כל המאריך באחד, מאריכין לו ימיו ושנותיו" [ברכות יג, ב].
 
עובדות והנהגות
"אמר ר' יוחנן: תלמיד היה לו לרבי מאיר, וסומכוס שמו, שהיה אומר על כל דבר ודבר של טומאה ארבעים ושמונה טעמי טומאה, ועל כל דבר ודבר של טהרה, ארבעים ושמונה טעמי טהרה" [עירובין יג, ב].
 
עולי הרגל ומקורות
מקום מנוחתו בטבריה בקירבת רבו, רבי מאיר:
ראה לעיל (רבי מאיר) [עמוד ***]: טובת מראה, מסעות משה.
ראה לעיל (רבי אמי ורבי אסי) [עמוד ***]: תפארת ירושלים.
 
"בסמוך לקברו של רבי מאיר בעל הנס שם מנוחת קבר סומכוס תלמידו". [מסעות ירושלים מונקאטש]
"נכנסנו לביתו של ר' מאיר ז"ל, חצר גדולה בנוי בשיפוע ההר, ובתים גדולים ונאים, והכינרת סמוך לה, ובית כנסת, ושם קבורת התנא הקדוש ר' מאיר וברוריה אשתו וסומכוס ור' נתן". [מסעות הרב מולא מתתיה גרג'י לא"י בשנת תרנ"ו]
 

 
מיקום וזיהוי הקבר
זיהוי קברו של סומכוס הינו מאוחר ולא ברור, והוא מצויין כיום במרתף שתחת האולם של קברו של רבי מאיר. ייחוס הקברים לשני תלמידיו מאוחר מאד ולא נמסר ע"י עולי הרגל המוקדמים, כך שקביעה זו בספק יסודה.

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע