Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

ניתאי הארבלי

ניתאי הארבלי

א'

תשרי

א'

תשרי

נתאי הארבלי ויהושע בן פרחיה היו הזוג השני מחמשת הזוגות שקיבלו והעבירו את התורה מאנשי כנסת הגדולה עד לתנאים. יהושע היה נשיא ונתאי אב בית דין [חגיגה טז, א-ב], ושניהם תלמידים של הזוג הראשון, יוסי בן יועזר איש צרידה ויוסי בן יוחנן איש ירושלים: "יהושע בן פרחיה ונתאי הארבלי קיבלו מהם" [אבות א, ו].
 
אמרותיו
"נתאי הארבלי אומר: הרחק משכן רע ואל תתחבר לרשע, ואל תתייאש מן הפורענות" [אבות א, ז].
"נתאי הארבלי אומר: עשה לך רב לחכמה, וקנה לך חבר למשנה, והוי דן את כל האדם לכף זכות" [אבות דרבי נתן נוסחא ב, יח].
 
עולי הרגל ומקורות
מקום מנוחתו בארבל. המסורת נזכרת לראשונה בסיבוב ר' פתחיה מרגנשבורג [ד"א תתק"מ – 1180]:
שבילי דירושלים, איגרת מספרת יחסותא דצדיקייא, מסע מירון, מסעות משה.
כת"י אילן ג', מכתב מר' מנחם ב"ר פרץ החברוני, איגרת יחוס הצדיקים (יחוס הצדיקים; גלילות ארץ ישראל / איגרת הקודש; שבחי ירושלים; זכרון בירושלים), ידי משה.
 
"משם באנו לארבאל וראינו קברו של נתאי הארבלי ועליו ציון נאה מאד. ושם בית הכנסת גדול שעשה נתאי, אבל עתה נהרס בעוונינו, והוא בתוך העיר". [מסע דפלסטינא]
"שם בארבל, קרוב למעיין של הכפר, נתאי הארבלי[1], ועליו בנין נאה כמין כיפה, אבנים גדולות בכיפה, כל אחת מהן לאורך הכיפה". [תוצאות ארץ ישראל]
"בארבל שם ניתאי הארבלי בעל הכפר, ועליו בנין יפה ושמו חקוק בראש המשקוף". [כת"י אילן א']
"ואצל העיר שם קבר נתאי הארבלי ז"ל בכיפה אחת מרובעת, אבני גזית בנויה. ועל הכיפה אצל השפה העליונה אותיות של אות כתב עברי נראות אבן, מרוב יושנן אינן נקראות. וסמוך להם בתחתית הכפר, בית כנסת לר' שמעון בן יוחאי ז"ל". [כת"י מוסקבה]
"ארבל, שם קבורת נתאי הארבלי[2] עליו השלום, ור' זירא סמוך לכפר. ולמטה על פני השדה קבורים שמעון ולוי ודינה אחותם, ועל קבר דינה אחותם – הדס. ויש שם מערה, עולים לה במעלות, ובה מים חיים". [איגרת יחוס האבות מאלמוני]
 

 

מיקום וזיהוי הקבר

על פי עולי הרגל מקום קברו של נתאי הארבלי הוא בצד שכנגד ר' זירא, בתוך היישוב – כפר, ובקצהו, מפלס אחד מעל בית הכנסת, בסמוך לבאר – מעין של היישוב, בנוי ע"י אדם ככיפה [תקרה בצורת קשת] מרובעת [המסגרת העליונה], ואבנים ארוכות בנויות על גבי המערה לאורך המערה, והם הכיפה [תקרה] של המערה. תיאור זה הינו המיקום המדוייק הנמצא בקצה המזרחי של הכפר, ובסמוך לו [מזרחית דרומית] ישנה הבאר העתיקה של הכפר ששימשה [לפי גודלה] את מרבית תושבי הכפר.

 


[1] באלה המסעות לר' יעקב שליח רבינו יחיאל מפריז (ראה בבליוגרפיה) נכתב, בנוסף לדברי תוצאות ארץ ישראל, שלמטה מנתאי נטמן ר' זירא.
[2] קבורת נתאי בארבל נזכרת גם בסיבוב ר' פתחיה מרגנשבורג, ברמב"ן [בראשית לד, יב], בסדר הדורות, באלה סימני כתבי הקברות לר' יעקב שליח רבינו יחיאל מפריז, באיגרת ר' שלמה בן ר' שמעון דוראן, בשערי ירושלים ובטוב ירושלים.

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע