Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

נהוראי סבא

נהוראי סבא

א'

תשרי

א'

תשרי

חי בתקופת רבי שמעון בר יוחאי. ופעם אחת רשב"י והחברייא פגשוהו בדרכם, ואמר להם שהוא דר בין פרישי מדברא שעוסקים בתורה, וחידש לרשב"י כמה עניינים בתורה ושמח עליהם עד שאמר לו: נהוראי שמך, ואור אתה, והאור שורה עמך [זוהר תצוה קפז, א].
 
עולי הרגל ומקורות
מקום מנוחתו בקרבת עין זיתים, אולם יש שציינוהו בטבריה[1]:
 
"בלכתך מכפר עין זייתו"ן לכפר עלמא אצל מערת ר' אלעאי הנזכר, ויש שם דרך הולך ממערת ר' אלעאי עד מעיין אחד אשר שם, נקרא עין אל טינ"י [עין התאנה/עין יקים?זה רחוק מאד והדרך היא דרך ביר אל-שיך]. והנה לימין הדרך ההוא יש הר גבוה מאוד, ובאמצע שיפוע עליית ההר, יש סלע אחד, שם קבור ר' נהוראי סבא, הנזכר בספר הזוהר פרשת תצוה". [רבי חיים ויטאל]
"כפר עין זיתון, אחרי הכפר יש מערה… שם קבר רבי יהודא בר' אילעי וגם אביו אילעי. וקרוב להם קבר הגאון רבי יוסי סארגוסי רבו של רדב"ז… וקרוב לו קבר ר' נהוראי סבא". [שערי ירושלים; מבשרת ציון]
"למערב עין זיתון… בלכתך ממערת ר' אילעאי על דרך מעיין אחד הנקרא עין אלטוני, ומימין הדרך ההוא יש הר גבוה מאד, ובאמצע שיפוע עליית ההר שיפוע אחד, ושם קבור ר' נהוראי סבא הנזכר בזוהר הקדוש פרשת תצוה". [מסעות משה]
 
דרכי גישה ומיקום וזיהוי הקבר – דרכי גישה
קשה למצוא את מקום הציון, שכן אין תאור מלבד האזור עצמו. הציון 'סלע אחד' לא יוכל להוביל אותנו למציאת המקום, במיוחד לאחר מאות שנים שהיו בהם שינויים טופוגרפים רבים.

 


[1] טבריה:
"טבריא… ורבי נהוראי ורבי ינאי ורבי אסי". [יחוס הצדיקים]

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע