Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

לוי בן יעקב אבינו משבטי יה

לוי בן יעקב אבינו משבטי יה

ט"ז

ניסן

ב-של"א

ט"ז

ניסן

ב-של"א

חייו
לוי נולד בשנת א'קצ"ה בט"ו לחודש ניסן, ליעקב אבינו וללאה אמנו, אבי שבט לוי, מהם יצאו הכהנים והלווים.
"לוי נולד בי"ו בניסן" [ילקוט שמעוני שמות, קסב]
"נולד ט"ז ניסן, ב"א קצ"ה, פ"ז ליעקב, ומת בן קל"ז" [מסעות משה]
"נולד א' ניסן" [ספר היובלות כח, כ]

בסיפורי התנ"ך מוזכר לוי בשני סיפורים מרכזיים: בסיפור על דינה אחותו (בראשית לד), וברצף הסיפורים על מכירת יוסף (בראשית לז-נ).

כפי שמסופר בבראשית, כאשר ישבה משפחת יעקב ליד שכם, דינה בתו נחטפה בידי שכם בן חמור, אחד מנכבדי העיר. ההצעה הערמומית של בני יעקב הייתה לאפשר לשכם לשאת את דינה לאישה, ובתנאי שימול את כל זכרי העיר. לאחר שהסכימו אנשי שכם למול את עצמם, נכנסו לעיר לוי יחד עם שמעון אחיו, והרגו את כל יושביה. אירוע זה הטביע את חותם חום-המזג על דמותו של לוי. חותם זה משתקף באמירה הנוקבת בה זכו שמעון ולוי מאביהם לפני מותו:

 שמעון ולוי אחים
כלי חמס מכרותיהם
בסודם אל תבוא נפשי
בקהלם אל תחד כבודי
כי באפם הרגו איש
וברצונם עיקרו שור
ארור אפם כי עז
ועברתם כי קשתה
אחלקם ביעקב אפיצם בישראל
(בראשית מט )

הסתלקותו
בן 45 שנה היה לוי כשירדו למצרים, 92 שנה גר במצרים, לוי היה אחרון האחים שנותר בחיים, ובהיותו בן 137 שנה נפטר לוי מן העולם.

בניו
גרשון קהת ומררי [שמות ו, יז]. יוכבד בת לוי ילדה את משה, אהרן ומרים.

בני לוי היו היחידים מבני ישראל שלא השתעבדו לפרעה מלך מצרים, וכל אותה תקופה ישבו והגו בתורה.
שבט לוי היה השבט היחיד שלא השתתף בחטא העגל.

חי מאה שלושים ושבע שנה [שמות ו, טז], ובכך אבי הלויים האריך ימים יותר מכל השבטים: "לא חי מכל השבטים יותר מלוי, וכל ימי לוי לא נשתעבדו אבותינו במצרים" [פסיקתא זוטרא שמות ו, טז].
בזוהר [דף נז] מובא כי לוי לא מת כי אם בעטיו של נחש, כלומר, שלא היה בו שום חטא, ולולא חטא אדם הראשון לא היה מת.

עולי הרגל ומקורות

מקובל כי לוי טמון בארבל עם שמעון ודינה. אבל יש גם דעה כי נטמן בכפר מנדא, לצפון ציפורי, ויש אומרים באל יהודיא הסמוכה לפתח תקוה .

ארבל:
"[ארבל] ור' זירא קבור שם. ועל ציונו כתוב ר' זירא. וקרוב לו שמעון, לוי דינה. וקברם מכוסה כל כך שאין אדם יכול להכניס ידו". [ר' יעקב בן נתנאל הכהן]
"ארבל שם קבורת שלושה שבטים שהם שמעון ולוי אחי דינה. והשלישי לא נודע מי הוא. ועליהם ציונים על פני השדה סמוך לכפר, אשר שם קבריהם. ובצידם קבורת דינה אחותם. ועל קבר דינה הדס חופף עליו ציון כיפה החופה כעננה". [כת"י מוסקבה]
"ומשם [מציפורי] הלכנו עד [כפר מנדא, ושם] עקביא בן מהללאל, ומשם עד [ארבל, שם] ראובן בן יעקב ושמעון ולוי ויהודה ודינה  ובנימין, ובין כל אחד ואחד מהלך יום או יומיים". [איגרת מר' יצחק בן אלפרא לר' שמעון דוראן]
"ארבל, שם קבורת נתאי הארבלי עליו השלום… ולמטה על פני השדה קבורים שמעון ולוי ודינה אחותם… ויש שם מערה עולים לה במעלות, ובה מים חיים". [איגרת יחוס האבות מאלמוני]
"ארבל, קרוב לטבריא חצי שעה, שם קבר ראובן שמעון לוי ודינה". [טוב ירושלים]

כפר מנדא:
"ואת שמעון ואת לוי קברו בעיר מנדא אשר נתנה לבני שמעון, ויהי מגרש העיר לבני לוי". [ספר הישר, שופטים]
"כפר מנדא… שם נקברו שמעון ולוי בני יעקב אבינו. ושם קברי עקביא בן מהללאל ורבי יששכר ורשב"ג". [גלילות ארץ ישראל]
"מנוחתם [של שמעון ולוי] בעיר מנדא אשר נתנה לבני שמעון". [חיבת ירושלים]
"לוי… מקום קבורתו בעיר מאנדו". [מסעות משה]

אל יהודיא:
"אל יהודיא, סמוך לפתח תקוה, במזרח דרום. שם מראים הערבים קבר יהודא בן יעקב. ובמזרח צפון, בדרך אל הכפר מגד'ל צדק, מראים קבר אשר, ויש אומרים שמעון, ויש אומרים לוי". [טוב ירושלים]

 

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע