Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

יהודה בן יעקב אבינו משבטי יה

יהודה בן יעקב אבינו משבטי יה

ט"ו

ניסן

ב-שי"ד

ט"ו

ניסן

ב-שי"ד

"ואת יהודה קברו בעיר בביא נגד בית לחם" [ספר הישר, שופטים].


"יהודה… מנוחתו בעיר בביא נגד בית לחם" [חיבת ירושלים, תר"ד].


"יהודה נולד ט"ו סיון ב"א קצ"ה, פ"ז ליעקב, ומת בן קי"ט. מקום קבורתו, בביא, מול בית לחם יהודה" [מסעות משה, תרפ"ד].


"אל יהודיא סמוך לפתח תקוה במזרח דרום, שם מראים הערבים קבר יהודא בן יעקב" [טוב ירושלים, תרצ"ד].


"בניאס [פמייאס]… ושם מראים הערבים קבר יהודה בן יעקב" [טוב ירושלים, תרצ"ד].

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע