Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

חנן הנחבא

חנן הנחבא

א'

תשרי

א'

תשרי

חנן הנחבא
 
חנן הנחבא, בן בתו של חוני המעגל. כבן דודו אבא חלקיה, חי אף הוא בזמן בית שני ואף הוא היה מתפלל על הגשמים ונענה [ראה להלן עובדות והנהגות].
לכינויו 'הנחבא' פירושים שונים: א. מפני שהיה מחביא עצמו כשרצו חכמים למנותו פרנס על הציבור [רבינו חננאל תענית כג, ב]. ב. מפני שהיה מחביא עצמו בעת שהתפלל על הגשם מתוך ענווה [רש"י שם]. ג. מפני שהיה מתחבא בבגדיו כשהיה בבית הכסא מתוך צניעות [שם].
היה חסיד ומלומד בניסים.
 
עובדות והנהגות
כאשר נצרך העולם לגשמים שלחו החכמים תינוקות של בית רבן אל חנן הנחבא בכדי לעורר את לבו להתפלל על הגשמים. התינוקות תפסו את שולי בגדיו וביקשו: אבא אבא תן לנו גשמים. עמד חנן הנחבא להתפלל וביקש: ריבונו של עולם, עשה עבור תינוקות אלו שאינם מבדילים בין אבא שנותן מטר לבין אבא שאין בידו לתת מטר [תענית כג, ב].
 
עולי הרגל ומקורות
מקום מנוחתו בפרעם, בראש ההר, צפונית מזרחית לחוני המעגל
 
רבי משה באסולה, איגרת יחוס האבות מאלמוני (יחוס הצדיקים), איגרת מספרת יחסותא דצדיקיא, הזיארה בכפר פקיעין, טוב ירושלים.
תוצאות ארץ ישראל, ספר הגירושין לרמ"ק, גלילות ארץ ישראל / איגרת הקודש (שבחי ירושלים; זכרון בירושלים), רבי משה חיים קאפסוטו, ידי משה, שערי ירושלים (מבשרת ציון; תפארת ירושלים; מסעות משה), מסע מירון, גבעת שאול.
 
"מצד אחר לכפר [ביחס לחוני הנמצא בתחתית הכפר] המערה קבורת חנין הנחבא ז"ל וצדיקים אחרים קבורים לא נודע מי הם". [כת"י מוסקבה]

 

 


 

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע