Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

חושי הארכי

חושי הארכי

א'

תשרי

אין תאריך פטירה

א'

תשרי

אין תאריך פטירה

על כינויו 'הארכי' נכתב: "ר' יהודה ור' נחמיה ורבנן, חד אמר: למה נקרא שמו חושי הארכי? שהיה מארכי דוד, וחד אמר: שעל ידו נתבססה מלכות בית דוד, ועל ידו נתקנה מלכות בית דוד, וחד אמר: על שם עירו נקרא" [מדרש תהלים ג, ג].
היה חברו של דוד המלך. על הפסוק [שמואל ב טו, לז]: 'ויבא חושי רעה דוד', כותב הרלב"ג [שם]: "תרגומו: שושבינא דדוד, כלומר אוהבו וריעו, שהיה עמו תמיד, ובעל עצתו. וכן אמר בדברי הימים בסיפור שרי דוד, וחושי הארכי ריע המלך".
בזמן מרד אבשלום יעץ חושי הארכי לאבשלום עצה גרועה, בכדי שלא יבצע את עצת אחיתופל ותבוא כליה על דוד: 'ויאמר אבשלום… טובה עצת חושי הארכי מעצת אחיתופל, וה' ציוה להפר את עצת אחיתופל הטובה לבעבור הביא ה' אל אבשלום את הרעה" [שמואל ב יז, יד].
 
עולי הרגל ומקורות
מקום מנוחתו בירכה[1]:
"ירכא, שם קבורת חושי הארכי ע"ה". [גלילות ארץ ישראל / איגרת הקודש; ידי משה; שבחי ירושלים; זכרון בירושלים]
"ירכא, שם כיפה נאה, ובה קבור חושי הארכי ע"ה". [איגרת מספרת יחסותא דצדיקייא]
"הגענו לכפר שקוראים לו כפר (יסית) [יסיף], יצאנו לדרך ההר… ובראש אותו הר ישנו כפר שקוראים לו ארכא, ובו בית אחד ויחיד של יהודים… לשם באנו רק לתכלית אחת: לבקר את קבורת חושי [הארכי], מחנכו ויועצו של דוד המלך. בחדר קטן ומבודד, שבו שני פתחים זה לעומת זה, ובאמצעו הגל של אותה קבורה". [משה חיים קאפסוטו]
"הלכנו כמו שתי שעות לכפר אחר קרוי ארכה, ושם קבור חושי הארכי ע"ה. וקברו בתוך בית אחד, ובתוך הבנין מצבה גבוהה, והיא ממש קבורת חושי. וזה צורת קבורתו והבית אשר הוא קבור בה. ולפניו קבורים כל השמשים, ומדליקים נר עליו. כשמתים קוברים אותם אצלו, וקוברים אותם חוץ לבית שקבור בו הוא". [איגרת ר' אברהם ישמעאל חי סנגויניטי (לאביו) מעכו, פרשת אלה מסעי, איגרת מסע מירושלים]
"מעכו הלכתי עם גמלים למקום אחר, כמו שעה וחצי, ושמו יוסיף… ויש שם סמוך מקום אחד ושמו ארכי, וסמוך לעיר נקבר שם איש אחד ושמו חושי הארכי, שהיה מרעי דוד המלך ע"ה, והייתי שם על קברו. ויש שם בנין גדול של חומר, כמו על קבר של זבולון הנ"ל". [איגרת ר' יוסף סופר מצפת]
 

 
מיקום וזיהוי הקבר
במרכז הכפר כיום – חדר רבוע, בנין כיפה העומדת על ארבע טרומפות, דמוי קבר שיח', שתושבי המקום קוראים לו 'יוסף א-צדיק', והוא, על פי הדת הדרוזית, שר של יתרו (נבי שועייב) הנערץ על ידי הדרוזים. על פי המסורת היהודית – כאן קברו של חושי הארכי, רעו של דוד המלך. אצל הנוסעים היהודים מתחילה מסורת זו להופיע מן המאה הי"ד לסה"נ ואילך, ועל פי התיאורים מן המאה הי"ח לסה"נ, מצויים סביב הבית שבו הקבר קברים יהודיים נוספים של שמשי[2] חושי ושל יהודי עכו, אך אלה לא ניכרים היום בשטח.
כבר כתבנו בכמה מקומות כי בדרך כלל שם המקום/הכפר נקרא ע"ש הצדיק הקבור בו, כמו הארכי – ירכה. אולם במקרה זה מופיע במדרש תהילים הנ"ל כי לדעה אחת הוא להיפך. כינויו של חושי – 'ארכי' ע"ש עירו ארכה/ירכה.
 

 


[1] בפי הערבים: יוסף צדיק, או נבי ירכה.
[2] אולי כוונתו לאנשים המעריצים או שומרים על קברו, שנקברים שם בסמוך לו לאחר מיתתם, ואז יתכן כי אלו ישמעאלים שהיו שומרים על הקבר.

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע