Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

התנא רבי יוסי הכהן

התנא רבי יוסי הכהן

א'

תשרי

א'

תשרי

רבי יוסי הכהן
 
רבי יוסי הכהן, תנא בן הדור השני, תלמידו של רבן יוחנן בן זכאי [אבות ב, י], שהכתירו בתואר 'חסיד'[1] [שם, יא].
יש אומרים שזהו יוסף בן גוריון, אחיו של נקדימון [סדר הדורות בשם שלשלת הקבלה].
דרש במעשה מרכבה בתקופת תמוז, ונתקשרו שמים בעבים ונראתה כמין קשת בענן, והיו מלאכי השרת מתקבצים ובאים לשמוע: "הלך רבי יוסי הכהן וסיפר דברים לפני רבן יוחנן בן זכאי, ואמר: אשריכם ואשרי יולדתכם, אשרי עיני שכך ראו. ואף אני ואתם בחלומי מסובין היינו על הר סיני, ונתנה עלינו בת קול מן השמים: עלו לכאן, עלו לכאן! טרקלין גדולים ומצעות נאות מוצעות לכם, אתם ותלמידיכם ותלמידי תלמידיכם מזומנין לכת שלישית" [חגיגה יד, ב].
 
אמרותיו
"רבי יוסי אומר: יהי ממון חברך חביב עליך כשלך, והתקן עצמך ללמוד תורה שאינה ירושה לך, וכל מעשיך יהיו לשם שמים" [אבות ב, יז].
"שאלה בלוריא הגיורת את רבן גמליאל: כתיב בתורתכם אשר לא ישא פנים, וכתיב ישא ה' פניו אליך. נטפל לה רבי יוסי הכהן, אמר לה: אמשול לך משל, למה הדבר דומה – לאדם שנושה בחבירו מנה, וקבע לו זמן בפני המלך, ונשבע לו בחיי המלך. הגיע זמן ולא פרעו, בא לפייס את המלך. ואמר לו: עלבוני מחול לך, לך ופייס את חבירך. הכא נמי, כאן – בעבירות שבין אדם למקום, כאן – בעבירות שבין אדם לחבירו" [ראש השנה יז, ב].
 
עובדות והנהגות
על חסידותו של ר' יוסי הכהן אנו למדים ממנהגו, שלא נמצא כתב ידו ביד גוי מעולם, מחשש שמא יוליך זה את האיגרת בשבת [שבת יט, א].
ראה לעיל ר' שמעון בן נתנאל.
 
עולי הרגל ומקורות
מקום מנוחתו בסמוך לעלמה[2]:
איגרת יחוס האבות מאלמוני, גלילות ארץ ישראל / איגרת הקודש (שבחי ירושלים; זכרון בירושלים), איגרת מספרת יחסותא דצדיקיא, ידי משה, שערי ירושלים (מבשרת ציון), מסעות משה, טוב ירושלים.
הזיארה בכפר פקיעין – ר' חיים אבן עטר (האוה"ח).
 
"סמוך לו [לבן ערך] קבר ר' יוסי הכהן ומרזב של אבנים סביב לו". [רבי משה באסולה]
 
.
 

 


[1] באבות דרבי נתן [יד]: 'חסיד שבדור'.
[2] אמנם, ישנה דעה שנטמן בטבריה:
"טבריה… ובכפר ראשון יש מערה אחת של רב כהנא, גם ר' מאיר בעל הנס וגם ר' יוסי הכהן. וקרוב אצל אלה הקברים הוא הקבר של רמב"ם ז"ל". [איגרת ר' יוסף סופר מצפת]

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע