Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

אבא שאול ואישתו

אבא שאול ואישתו

א'

תשרי

אין תאריך פטירה

א'

תשרי

אין תאריך פטירה

אבא שאול, תנא בן הדור השלישי והרביעי.
התפרנס מעבודה כאופה[1] [פסחים לד, א], אך עסק גם בקבורת מתים [ראה להלן עובדות והנהגות].
 
אמרותיו
"'זה אלי ואנוהו' [שמות טו, ב]… אבא שאול אומר: ואנוהו – הוי דומה לו, מה הוא חנון ורחום, אף אתה היה חנון ורחום" [שבת קלג, ב].
"אבא שאול אומר: מחלוקת בתי דינים – חורבן העולם" [דרך ארץ זוטא ט].
"מה יתרעם על מדותיו? וכי גבר על חטאיו? דיו חיים שנתתי לו" [קידושין פ, ב].
 
עובדות והנהגות
"תניא, אבא שאול אומר: קובר מתים הייתי, והייתי מסתכל בעצמות של מתים: השותה יין חי – עצמותיו שרופין, מזוג – עצמותיו סכויין, כראוי – עצמותיו משוחין. וכל מי ששתייתו מרובה מאכילתו – עצמותיו שרופין, אכילתו מרובה משתייתו – עצמותיו סכויין, כראוי – עצמותיו משוחין" [נדה כד, ב, וראה בסדר הדורות בשם היוחסין פירוש אחר מהפשט הפשוט].
"תניא, אבא שאול אומר, ואיתימא רבי יוחנן: קובר מתים הייתי. פעם אחת רצתי אחר צבי, ונכנסתי בקולית של מת, ורצתי אחריו שלש פרסאות, וצבי לא הגעתי וקולית לא כלתה. כשחזרתי לאחורי אמרו לי של עוג מלך הבשן היתה" [שם].
"תניא, אבא שאול אומר: קובר מתים הייתי. פעם אחת נפתחה מערה תחתי, ועמדתי בגלגל עינו של מת עד חוטמי. כשחזרתי לאחורי אמרו עין של אבשלום היתה" [שם].
 
עולי הרגל ומקורות
מקום מנוחתו בביריה[2]:
"ובכל ערב ר"ח עושים עד חצות כמו ערב יום הכיפור, וגוזרים ביטול מלאכה עד חצות, ומתקבצים כל ישראל לבית הכנסת אחת גדולה, או הולכים על קבורת הושע בן בארי הנביא, שעליו בנוי כמו כיפה אחת גדולה, בנין מפואר, ונכנסים לתוכו, או לתוך המערה של התנא האלקי אבא שאול עליו השלום, או לפני קבר של רבי יהודה בר אילעי, שאלו הצדיקים הם קבורים סמוך לעיר [צפת]. ומתפללים לשם תפילה יותר נוראה עד חצי היום. ולפעמים עושים לשם כל היום כולו בתפילה ודרשות". [איגרת ר' שלמה שלומיל מיינשטרל מצפת – תעלמות חכמה מ, ב]
"ביריא[3], יש בה בית הכנסת חרב[4]. ולמעלה מעיין[5] הכפר. בראש ההר, שם מערה ובתוכה קבורת אבא שאול ואשתו[6]". [גלילות ארץ ישראל / איגרת הקודש; שבחי ירושלים; זכרון בירושלים]
"בראש חודש הלכו כל אנשי העיר ונשים וטף, ואנחנו עמהם, לקבר של אבא שאול ואשתו, דרך כפר ביריא… משם ולהלן, בין השדות, באמצע ההר – היא מערת אבא שאול ואשתו". [אהבת ציון]
"ביריא, שם הר גדול, ובתוך ההר מערה, ובה נקברו אבא שאול ואשתו". [ידי משה]
"נאמן בבריתו מה מליל, מהר בימינו יבנה הגליל, וכפר ביריא איתן קשתו, ושם אבא שאול ואשתו". [יד אהרן]
"כפר ביריא. למעלה מן הכפר, בהר, יש מערה ובה קבורת אבא שאול ואשתו". [שערי ירושלים; בשינוי קל: מבשרת ציון]
"הלכנו בין גינות ופרדסים לכפר בירייא, אשר שם מקום קבורת אבא שאול ואשתו. ובין ההרים האלה קבורת בניהו בן יהוידע. ההר הזה הוא הר חרמון". [מסעי הירח]
"לפנות ערב באנו אל ההר הגדול אשר מעבר השני לכפר ביריה, ושם מערה גדולה ובתוכה קבורת אבא שאול. באין אורח עלינו ההרה דרך שדה עדשים, עדי הגענו אל המערה, גם לזאת המערה שחוח הלכנו בכריעות ברכינו. והתפללנו מנחה בתוכה, שם נראה קבר באורך חצי המערה". [מסע מירון]
"לצפון עיר צפת, נוטה מעט מזרחה, נמצא כפר הנקרא בלשון ערבי בריע… למזרח הכפר נמצא הר גדול ובו מערה אחת, ושם נקבר אבא שאול הנזכר בתלמוד פעמים רבות. ומעבר להר לצד מזרח, בין המקום הנקרא בלשון ערבי בין טשעבלען, רוצה לומר בין שני ההרים, נמצא קבורת בניהו בן יהוידע אשר היה שר צבא למלך שלמה, ועל קברו הוא גל אבנים". [גבעת שאול]
"ביריא, אצל צפת, למעלה מן הכפר בהר יש מערה ושם קבר אבא שאול ואשתו". [טוב ירושלים]
 
דרכי גישה
בצומת הכניסה לצפת [כביש 8900] פונים צפונה (שמאלה לבאים ממירון) ואחרי כ-700 מטר בכיכר פונים שמאלה.
 עוד כ-700 מטר עד לצומת דרכים. בצומת פונים שמאלה בדרך עפר וכעבור כ-620 מטר מגיעים להסתעפות בה פונים שמאלה. אחרי כ-200 מטר לשמאל הדרך לרגלי ההר בתוך היער ציון אבא שאול.
 
מיקום וזיהוי הקבר
אמנם ע"פ עדותו של ר' חיים ויטאל, מערה זו אינה מקום קבורת אבא שאול ואשתו, וצדיק אחר קבור בה. המיקום המצויין כיום מתאים לתיאור עולי הרגל, והוא אכן מאחורי הר המזרחי לכפר ביריה.
 

 


[1] "גבל של בית רבי היה" – הכוונה לבית הנשיאות, אצל אבותיו של ר' יהודה הנשיא, ולא לבית רבי יהודה הנשיא עצמו, מפני שקדם לו [ע"פ מ. מרגליות, אנציקלופדיה לחכמי התלמוד].
[2] אמנם, רבי חיים ויטאל כותב שהטמון שם אינו אבא שאול, אך מכיוון שאינו מעיד על קבורת אבא שאול במקום אחר נסתפק בציון הסתייגותו מהמיקום הנוכחי:
"בכפר ביריי"א מערה אחת, ואומרין העולם ששם קבור אבא שאול. ומורי ז"ל לא הודה בזה, ואמר שהוא צדיק אחר, ולא הגיד לי שמו". [רבי חיים ויטאל]. כאן יש לציין כי יוסף בן טבול, תלמידו של האר"י, מוסר כי בדק ומצא שאכן זה קברו של אבא שאול, סתירה לדברי ר"ח ויטאל.
[3] בכת"י ב': כורא.
[4] בזכרון בירושלים: בנוי.
[5] בשבחי ירושלים וזכרון בירושלים נכתב 'מן' במקום 'מעין'.
[6] קבורת אבא שאול ואשתו במערה בביריה נזכרת גם באיגרת מספרת יחסותא דצדיקיא, על ידי רבי משה חיים קאפסוטו, בזיארה בכפר פקיעין – ר' חיים אבן עטר (האוה"ח) (שם לא נזכרה מערה). קברו של אבא שאול (ללא אשתו) נזכר בסתמיות במסעות משה ובימי שמואל.

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע