Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
ימי זיכרון

או חפשו לפי חודש הפטירה או שם הצדיק

רבי בנימין

ט"ז
אדר
ה-תרכ"ו

רבי יעקב שמשון

י"ט
אדר
ה-תר"מ

רבי יעקב יחזקיה גרינוואלד

ב'
אדר
ה-ת"ש

רבי שמואל שמעלקא קליין

ט'
אדר
ה-תרל"ה

רבי יוסף מרדכי כהנא

ב'
אדר
ה-תקצ"ד

רבי יהודה גרינוואלד

י"ט
אדר
ה-תר"פ

רבי אליעזר ליפמאן מחמלניק

כ"ו
אדר
ה-תקע"ג

רבי ישעיה שור

כ"ז
אדר
ה-תרל"ט

רבי יהונתן בנימין עסטרייכער

כ"ג
אדר

רבי יוסף דומ"ץ וואליע

כ'
אדר
ה-תרל"ב

רבי ישעיה פריוועס

כ"א
אדר
ה-תרס"ג

רבי מאיר שלמה יהודה ממעזריטש

י"ז
אדר
ה-תש"ב

רבי חיים יעקב נפתלי זילבערבערג

י"ג
אדר
ה-תר"צ

רבי (בערקה) דובער בערקז'אן

ד'
כסלו
ה-תקפ"ג

רבי מנשה מקוז'ניץ

ה'
אלול
ה-תקע"ד

רבי יצחק זעליג מסוקולוב

ג'
חשוון
ה-ת"ש

רבי חיים פייבל קאמעניצער

כ"ו
אב
ה-תקצ"ה

רבי יהודה לייבוש בילגרייער

כ"ה
אדר ב'
ה-ת"ר

רבי שלמה אלטער

י"ג
חשוון
ה-תרצ"ה

רבי יעקב משה

ט'
ניסן
ה-תר"ב

רבי ישעיה מושקאט מפראג

ה'
אדר
ה-תרכ"ח

רבי נפתלי דוידזון

ה'
חשוון
ה-תרכ"ג

רבי חיים דוידזון

י"ז
אדר
ה-תרי"ד

רבי יעקב גזונדהייט

י"ג
אלול
ה'תרל"ח

רבי לייבל (ליבוש) לופטביער

א'
אדר
ה-תרע"ט

רבי אברהם לופטביער

כ"ג
ניסן
ה-תרע"ח

רבי ישראל יצחק מווארקא

כ"ב
ניסן
ה-תר"ח

רבי ישראל יעקב יוקל טייטלבוים

ט"ו
אלול
ה-תרפ"ד

רבי שבתאי הכהן בעל הש"ך

א'
אדר
ה-תכ"ז

רבי יחזקאל פאנעט

כ"ב
כסלו
ה-תר"צ

רבי משה פאנעט

כ"ד
כסלו
ה-תרס"ג

רבי מנחם מנדל פאנעט

י"ג
תשרי
ה-תרמ"ה

רבי יוסף

י"ז
אדר
ה-תרצ,ב

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע