Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
"ושם, במקום גניזת הצדיק, זוכה כל אחד שירחמו עליו מלמעלה וידונו אותו לכף זכות".
(שלוחין ב' י"ג)
"ועל כן הוא דבר גדול מאוד מאוד להרבות לילך על קברי צדיקים אמיתיים".
(כתובת קעקע ג' ב')
על ידי השתטחות על קברי צדיקים, הקב"ה עושה לו טובות, אף על פי שאינו ראוי לכך.
(ספר המידות, צדיק קעג)
"עיקר השראתה שכינה בדורותינו אלה - בקיברי צדיקים".
(מובא ב"לשם" חלק ד' בשם הגר"א)
"מותר לצאת מארץ ישראל לחוץ לארץ להשתטח על קיברי צדיקים, מצד שהיא מצוה רבה".
מובא ב"שדי חמד" (מערכת ארץ ישראל אות א')

עזרו לנו להמשיך
לשמר את העבר היהודי ברחבי העולם, ולהציל בתי קברות באירופה ולשמרם.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email
שיתוף ב telegram
ימי זיכרון

רבי יוסף מרדכי כהנא

ב'
אדר
ה-תקצ"ד

רבי שמואל שמעלקא קליין

ט'
אדר
ה-תרל"ה

רבי יעקב יחזקיה גרינוואלד

ב'
אדר
ה-ת"ש

רבי יעקב שמשון

י"ט
אדר
ה-תר"מ

רבי בנימין

ג'
אדר
ה-תרכ"ו

רבי יוסף דומ"ץ וואליע

כ'
אדר
ה-תרל"ב

רבי יהונתן בנימין עסטרייכער

כ"ג
אדר

רבי ישעיה שור

כ"ז
אדר
ה-תרל"ט

רבי אליעזר ליפמאן מחמלניק

כ"ו
אדר
ה-תקע"ג

רבי יהודה גרינוואלד

י"ט
אדר
ה-תר"פ

רבי מנשה מקוז'ניץ

ה'
אלול
ה-תקע"ד

רבי (בערקה) דובער בערקז'אן

ד'
כסלו
ה-תקפ"ג

רבי חיים יעקב נפתלי זילבערבערג

י"ג
אדר
ה-תר"צ

רבי מאיר שלמה יהודה ממעזריטש

י"ז
אדר
ה-תש"ב

רבי ישעיה פריוועס

כ"א
אדר
ה-תרס"ג

רבי יעקב גזונדהייט

י"ג
אלול
ה'תרל"ח

רבי חיים דוידזון

י"ז
אדר
ה-תרי"ד

רבי נפתלי דוידזון

ה'
חשוון
ה-תרכ"ג

רבי ישעיה מושקאט מפראג

ה'
אדר
ה-תרכ"ח

רבי יעקב משה

ט'
ניסן
ה-תר"ב

רבי שלמה אלטער

י"ג
חשוון
ה-תרצ"ה

רבי יהודה לייבוש בילגרייער

כ"ה
אדר ב'
ה-ת"ר

רבי חיים פייבל קאמעניצער

כ"ו
אב
ה-תקצ"ה

רבי יצחק זעליג מסוקולוב

ג'
חשוון
ה-ת"ש

רבי אברהם לופטביער

כ"ג
ניסן
ה-תרע"ח

רבי לייבל (ליבוש) לופטביער

א'
אדר
ה-תרע"ט

רבי שבתאי הכהן בעל הש"ך

א'
אדר
ה-תכ"ז

רבי ישראל יעקב יוקל טייטלבוים

ט"ו
אלול
ה-תרפ"ד

רבי ישראל יצחק מווארקא

כ"ב
ניסן
ה-תר"ח

רבי אברהם צבי פערלמוטער

ט'
סיוון
ה-תר"צ

רבי צבי הירש

ט"ו
אב
ה-תרע"ח

רבי מנחם מנדל

י"ב
ניסן
ה-תקנ"ד

רבי אליעזר הורוויץ

ג'
חשוון
ה-תרכ"א
Scroll Up

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא: