Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

תנופת עשיה באגודת 'אהלי צדיקים':

עשרות 'אהלי צדיקים' שופצו בחדשים האחרונים ע"י "אהלי צדיקים"

דומה כי תנופת העשיה של אגודת "אהלי צדיקים" לשיקום קברי הצדיקים הקדושים אשר בארץ המה, אין לה אח ורע בעולם כולו. זרועו הנטויה של הרה"ח ר' ישראל מאיר גבאי הי"ו מונפת כיום על עשרות ארצות, מדינות, חובק זרועות עולם, יבשות וימים.

בחדשים האחרונים, נרשמה תנופת עשיה, קברים ואהלים רבים בכל רחבי תבל, עבודות מחקר שבאו אל סיומם עם בירורי מקומות הציונים והשבת כבודם לתועלת העולים להשתטח על ציוניהם.

הרב גבאי, במסעות הדילוגים שלו בין מדינות תבל, פעל בחודשיים האחרונים באוקראינה, ברומניה, בסלובקיה ובהונגריה.

"על כל מקום בו פעלתי לשיפוץ ולשיקום מצבה ניתן לכתוב ולכתוב ולא לסיים לכתוב" מספר לנו הרב גבאי, השגחות פלאיות ונסים שקורים, כאשר הנני לפעמים מרגיש בחוש את יד ההשגחה המכוונת אותי, את פעליהם של הצדיקים הקדושים אשר לכבודם הנני עמל ויגע, המכוונים אותי אל התוצאה הרצויה.

הרב גבאי איננו נרתע מקשיים, אדרבה, אלו, מאתגרים אותו שוב ושוב. רשיונות והשתדלויות אצל מדינות, שרים ורוזנים, פריצים ומושלים, הם אצלו דבר שבשגרה.

כך, כאשר עלתה ההצעה מצד בני המשפחה לשיקום כל קברי משפחת בעל "ערוגת הבושם", כי רבים המה, חובקים ארצות וערים. פעם הרב גבאי בכל מרצו ואונו, ללא לאות. ואצלו, העבודה מסתיימת רק באופן אחד – בתוצאה מושלמת ורצויה…

 

אוקראינה: אהלי צדיקים 'כובשים' עיר אחר עיר.

אוזגרוד, חוסט, קושיניצה, יערה, סרדנה, קורולובו, קושולובו. שמות ערים שאנו בקושי מצליחים להגות את שמם כראוי, אך הצד השווה שבהם – שהרב גבאי ביקר בהם, פעל בהם, השיב את כבוד הצדיקים הקדושים הטמונים שם, נלחם למענם, נפגש, סייע ושיקם.

 

רומניה: פנים חדשות לבית העלמין בסאטמאר ובקרול

במסגרת הפעולות להצלת קברי משפחת הגה"ק בעל "ערוגות הבושם" בהם התמקד הרב גבאי בחדשים האחרונים, הגיע הרב גבאי גם לבתי עלמין אלה, שם חלקת מחוקק ספון. גם הם 'זכו' לטיפולו המסור ושוקמו מחדש לתועלת המוני העולים.

 

סלובקיה: 'טיפול' בבתי העלמין בקאפיש ובצאצוביץ.

גם לשם הגיע הרה"ח ר' ישראל מאיר גבאי, הבלתי נלאה, במסע אחר עקבות צאצאי ה"ערוגות הבושם", וגם שם, הודות לכך, זכתה בית העלמין לעדנה, ליד מטפחת ומשקמת, ולעין בוחנת ודואגת.

 

הונגריה: ביקורים בפארד, טשערנא, ווענעז

מתקשים? גם אנחנו, אך אלו גם ערים במרחבי הונגריה אליהם הגיע הרה"ח ר' ישראל מאיר גבאי במסגרת מסעו המורחב. לבדוק את מצב בתי העלמין, לשקם את הטעון שיקום ולשפץ את הטעון שיפוץ.

 

 

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע