Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

תכונה רבה לקראת עליית המונים על ציון הרה"ק רבי נתן מברסלב זי"ע ביומא דהילולא עשרה בטבת

כמדי שנה נערכים באגודת 'אהלי צדיקים – גדר אבות' לקליטת אלפי המתפללים המגיעים לעיר הקודש ברסלב, להשתטח על ציון קדשו של הרה"ק רבי נתן מברסלב זי"ע, גדול תלמידיו של הרה"ק רבי נחמן מברסלב זי"ע, המכונה בפי החסידים 'מוהרנ"ת', לרגל יומא דהילולא רבה שחל בצום עשרה בטבת.

ברסלב, אוקראינה: תכונה רבה לקראת עליית המונים על ציון הרה"ק רבי נתן מברסלב זי"ע ביומא דהילולא עשרה בטבת

 
כמדי שנה נערכים באגודת 'אהלי צדיקים – גדר אבות' לקליטת אלפי המתפללים המגיעים לעיר הקודש ברסלב, להשתטח על ציון קדשו של הרה"ק רבי נתן מברסלב זי"ע, גדול תלמידיו של הרה"ק רבי נחמן מברסלב זי"ע, המכונה בפי החסידים 'מוהרנ"ת', לרגל יומא דהילולא רבה שחל בצום עשרה בטבת.

בקרב חסידי ברסלב נחשב מוהרנ"ת למפיץ תורתו המרכזי וממשיך דרכו של הרה"ק מוהר"ן מברסלב זי"ע לאחר הסתלקותו. חסידות ברסלב זכתה לפרסומה הגדול הודות לפועלו המבורך של מוהרנ"ת, כאשר רבי נתן היה כותב את כל השיחות והתורות ששמע מפי רבו הקדוש ובזכותו יש בידינו כיום את כל ספרי רבי נחמן מברסלב. פעם אף הפליג רבי נחמן בשבח תלמידו הגדול ואמר לחסידי ברסלב: "אתם צריכים להודות לרבי נתן, כי בזכותו נשארו ממני כל-כך הרבה ספרים".

הרה"צ רבי נחמן מטולטשין זצ"ל – תלמידו של רבי נתן וממשיך דרכו, הסביר פעם מה היה ההבדל בין רבי נתן לשאר תלמידי הרה"ק מוהר"ן מברסלב זי"ע. הוא סיפר כי רוב התלמידים היו הולכים לישון לאחר שהיו שומעים תורה מרבם הצדיק, אך לעומתם רבי נתן היה יוצא לשדה מחוץ לעיר וצועק אל ד' יתברך בכיסופים גדולים ובהתעוררות עצומה: "רבונו של עולם, בברסלב בוערת אש, הבער את האש בליבי", כי הבין שכל דיבור של רבי נחמן הוא אש של קדושה המעוררת את הלב אל השם יתברך, והבין שאי אפשר לקבל את האש הזאת, כי אם על ידי תפילה והתבודדות אל השם יתברך.

לאחר הסתלקותו של רבי נחמן מברסלב, עבר מוהרנ"ת להתגורר בעיר ברסלב, שם התקבצו רבים מהתלמידים סביב הנהגתו והדרכתו על פי דרכו ועצותיו של רבו הקדוש. הוא הנהיג את החסידים במסירות נפש גדולה לאחר שהתייתמו מהצדיק ולא סר ימין ושמאל מהדרך אותה גילה והנהיג רבו הק' רבי נחמן בחייו. ואכן עוד קודם לכן העיד עליו רבינו ואמר: "אף אחד לא יודע ממני, רק רבי נתן, ורבי נפתלי מנעמירוב קצת".

מתוך מסירותו להגדיל את שם רבו הק' רבי נחמן, רצה מאד לבנות בית כנסת על שם רבי נחמן שבו ילמדו ויתפללו לפי דרכה של חסידות ברסלב. ואכן מסר נפשו, כיתת רגליו כדי להוסיף מטבע למטבע ודאג לבעלי מלאכה כדי לבנות את ה'קלויז' בעיר אומן, ובכל זה עסק לבדו בלי שום עזרה. עד היום נמצא זה ה'קלויז' באומן על ההר שמול הציון הקדוש, אחרי ששופץ פעמיים ומשמש כיום כמפעל.

בפי חסידי ברסלב מקובל כי מוהרנ"ת ביקש להיטמן בכניסה לבית העלמין ואמר: "כל נפטר שיעבירו דרך הקבר שלי אעשה לו טובה". קודם פטירתו הורה רבי נתן לתלמידים שלא יבואו אל קברו, מפני שהוא תמיד יהיה אצל ציון הקודש של רבי נחמן מברסלב באומן, אך למרות זאת נוהגים כולם לפקוד גם את ציונו הקדוש ולהרבות בתפילה ותחנונים במקום, בפרט ביום ההילולא עשרה בטבת.

הרב ישראל מאיר גבאי, יו"ר אגודת 'אהלי צדיקים – גדר אבות', שזכה לבנות את האוהל מעל קברו של מוהרנ"ת בעיר ברסלב לרווחת אלפי הבאים להאי אתרא קדישא, ומפעיל את המקום משך כל ימות השנה תוך ליווי הדוק של שמירה וניקיון יומיומי, מוסר כי בעז"ה בליל היא"צ אור לעשרה בטבת, תתקיים במבנה התחתון 'הכנסת אורחים' של כיבוד קל ושתיה חמה וקרה, יחד עם סעודות הילולא המגיעות מאומן על ידי הרב מזרחי. על פי ההערכות של השנים האחרונות, צפויים להגיע למעלה מ2000 יהודים לעיר ברסלב לשפוך שיח בציון הקודש של מוהרנ"ת זצוק"ל. 
 

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע