Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

שיפוצים וחידושים בחלקת ציון הרה"ק רבי מאיר הגדול מפרמישלאן זי"ע בבית החיים העתיק בפרמישלאן

בית החיים העתיק נחרב לגמרי ולא נותרו בו מצבות | אגודת 'אהלי צדיקים' העמידה מצבה לזכרו של רבי מאיר הגדול מפרמישלאן בקצה בית העלמין | כיום נגאל המקום כולו והוא שמור כראוי וכנכון על ידי צאצאי הצדיק

כותב: יוסף מאיר האס

בעיירה הוותיקה פרמישלאן השוכנת במחוז לבוב באוקראינה, נמצאים שני בתי קברות, בהם היו טמונים מאות ואלפי יהודי העיירה מאז ומקדם. זכתה פרמישלאן להתפרסם בחצרות החסידים לתפארת ולשם הודות לצדיקי אמת שהשתקעו בה לפני שנות דור, בראשם הרה"ק רבי מאיר הגדול מפרמישלאן זי"ע תלמידו של הבעש"ט הקדוש זי"ע, ראש שלשלת הקודש לבית פרמישלאן-נדבורנה.

הגדר החדשה המקיפה את שטח בית העלמין ושומרת עליו כהוגן
הגדר החדשה המקיפה את שטח בית העלמין ושומרת עליו כהוגן

רבי מאיר הגדול טמון בבית החיים העתיק יותר בעיירה, ואילו בבית החיים החדש טמון נכדו הרה"ק רבי מאיר מפרמישלאן זי"ע [בן בנו הרה"ק רבי ארון לייב מפרמישלאן זי"ע]. לעומת בית הקברות החדש שנשמר היטב ועומד על תילו עד ימינו ומצבות צדיקי פרמישלאן נמצאים בו, בית הקברות העתיק נחרב לגמרי עד היסוד ולא נותר בו זכר כלשהו למאות המצבות שהיו בו, יחד עם ציון הקודש של רבי מאיר הגדול מפרמישלאן.

נוראות מסופר על כוחו העצום בתורה ובעבודה, וכפי שניתן לראות בכתבי ידיו הקדושים שהותיר אחריו ברכה בעולם אחרי הסתלקותו, בשם 'אור תורתו של רבי מאיר' על התורה בדרך פרד"ס ועל הש"ס חידושים נפלאים. באיזהו מקומן של שבחים ציין רבי מאיר הגדול בסוף המאמר: "עד כאן אמר לי מט"ט" או "עד כאן אמר לי מיכאל", "עד כאן אמר לי גבריאל". ומסופר, שבשעה שביקשו נכדיו ניסו לסדר את כתבי קדשו לדפוס, פתאום הבערה ללהב יצאה ונשרפו כתבי הקודש, וכבוד ד' הסתר דבר.

צאצאיו הקדושים היו: בנו בכורו, הרה"ק רבי ארון לייב מפרמישלאן זי"ע, הרה"ק רבי דוד מקאליש זי"ע והרה"ק רבי פסח חסיד זי"ע. בשנת תקל"ג, ביום כ"ב מנחם-אב קרא רבי מאיר הגדול לבנו רבי ארון לייב ומסר לו רזי תורה וחכמה, ואז כבה נרו והסתלק לגנזי מרומים בשנת ע' לימי חייו, ומנוחתו כבוד בבית החיים העתיק בפרמישלאן.

לפני עשרים שנה בערך הגיע יו"ר אגודת 'אהלי צדיקים' הרב ישראל מאיר גבאי שליט"א לפרמישלאן ונוכח לראות כבלע את הקודש, שלא נותר כל זכר מבית הקברות העתיק. המקום היה חרוב לגמרי ועליו הוקם בית שהתגוררו בו גויים מקומיים, וכשביקש לקנות את הבית מהדיירים ולפנות את השטח, הם ביקשו עליו סכום גבוה מאד שלא היה ביכולתו לעמוד בו באותו שלב.

"דיברתי עם השכנים שהתגוררו מסביב למתחם בית העלמין החרוב", מספר הרב ישראל מאיר גבאי, "קניתי מהם את השטח הקטן בקצה בית העלמין ושם הקמתי מצבת קודש לזכרו ולהנצחת שמו של הרה"ק רבי מאיר הגדול מפרמישלאן זי"ע, כדי שלכל הפחות יישאר זכר קטן מדמותו המאירה והטהורה של אותו צדיק וקדוש, שמצבתו הקדושה נחרבה גם היא בצוק העתים.

"והנה, בהמשך השנים הגיעו כמה צאצאים של רבי מאיר הגדול המתגוררים בארה"ב, הם ראו את המצבה שהנחתי לפני שנים רבות והחליטו להיכנס לעובי הקורה ולגאול את המקום מיושביו הנכרים. ביקרתי לאחרונה במקום ושמחתי לראות שכל מתחם בית העלמין גודר עם גדר גבוהה כראוי וכנכון, גם הבית שבזמנו לא הצלחתי לקנות מחמת מחירו הגבוה, נרכש עתה על ידי צאצאים אלו, והמקום הקדוש ממשיך להישמר כפי שראוי להיות".

עוד מוסיף יו"ר האגודה: "אנו רואים מכך לימוד גדול וחשוב, שבכל מקום צריך לכל הפחות להתחיל ולעשות משהו, אפילו משהו קטן, כמו כאן בפרמישלאן שלא יכולתי לקנות את הבית ולא יכולתי לקנות את כל שטח בית העלמין שידי זדים השתלטו עליו, אבל לכל הפחות העמדתי מצבה קטנה בקרן זווית לזכרו של הצדיק, כדי שהעוברים והשבים ידעו שמדובר במקום קדוש ליהודים וישמרו על כבודו וקדושתו, והנה ברבות השנים נגאל המקום לגמרי והפך להיות מקום מוגן ושמור כדת וכדין".

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע