Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

שיפוץ מצבת הרבנית של מהר''ם שיק בחוסט

חוסט, אוקראינה: שופצה מצבת הרבנית מרת גיטל ע"ה אשת הגה"ק מהר"ם שיק זי"ע

בס"ד
חוסט, אוקראינה: שופצה מצבת הרבנית מרת גיטל ע"ה אשת הגה"ק מהר"ם שיק זי"ע
 
בעיר הגדולה לאלוקים – חוסט, בה כיהנו משך שנים ארוכות גדולי עולם וצדיקי עליון, פועלת אגודת 'אהלי צדיקים' כבר שנים רבות לשיפוץ ותפעול בית העלמין הגדול שבה, כאשר גולת הכותרת של פעילות 'אהלי צדיקים' בחוסט, היא הקמת האוהל המפואר והמחודש על קברו של הגה"ק בעל 'ערוגת הבושם' זי"ע, אשר לצידו טמונים גם הגה"ק מהר"ם שיק זי"ע והגה"ק בעל 'בית היוצר' זי"ע, לכבודם ולזכרם הטהור של אותם צדיקים וקדושים פועלי ישועות בקרב הארץ.

בשבוע האחרון ביקר יו"ר אגודת 'אהלי צדיקים' הרב ישראל מאיר גבאי בעיר חוסט וגילה כי המצבה של הרבנית הצדקנית מרת גיטל ע"ה, מחברתו הטהורה של הגה"ק מהר"ם שיק זי"ע – מגדולי תלמידי מרן ה'חתם סופר' זי"ע, זקוקה לשיפוץ יסודי ולצביעה מחדש של הכיתוב והעיטורים הסובבים את המצבה הישנה. על אתר טיפל הרב גבאי בשיפוצה של המצבה בכלילת יופי וצבע אותה מחדש בצבעי זהב ושחור, כפי ששופצו לאחרונה כל הקברים המיוחסים שנמצאו ושוקמו על ידי אגודת 'אהלי צדיקים'.

בספרי תולדותיו של הגה"ק מהר"ם שיק זי"ע מסופר, כי הרבנית מרת גיטל ע"ה היתה בת דודו הנגיד המופלג רבי פרץ פרנקל ז"ל מהעיירה האליטש שהתייחס אחר רבנו פרץ מבעלי התוספות. אחרי נישואיו עם הרבנית, השתקע המהר"ם שיק בהאליטש סמוך לחותנו שהבטיח לו נדוניה הגונה כדי שיוכל לשבת באהלה של תורה ולהגות באמרי שפר כאוות נפשו הטהורה. לצד הסיוע שקיבל מחותנו הגביר, עמלה גם הרבנית מרת גיטל להביא טרף לביתם ועזרה לו בכל מאודה שיוכל לשבת בארבע אמות של הלכה, ללמוד וללמד בקדושה ובטהרה, וכפי שכותב לו רבו מרן ה'חתם סופר' זי"ע עוד בשבתו בהאליטש: "ירום קרנך ויפוצו חוצה מעיינותיך".

הרבנית נפטרה על פניו בחודש ניסן תרל"ג, שנים ספורות טרם עלותו בסערה השמימה בחודש שבט תרל"ט. מנוחתם כבוד כאמור בבית החיים בחוסט.
 

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע