Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

שימור ושיפוץ קברים ובית הכנסת בטשיטשלניק

אגודת 'אהלי צדיקים' משמרת את השרידים הקדושים של צדיקי בית סאווראן בעיירה טשיטשלניק בעיירה נותרו קברות הצדיקים, בית הכנסת הגדול ומעון קודשם הפרטי

אגודת 'אהלי צדיקים' משמרת את השרידים הקדושים של צדיקי בית סאווראן בעיירה טשיטשלניק
בעיירה נותרו קברות הצדיקים, בית הכנסת הגדול ומעון קודשם הפרטי

בעיירה האוקראינית טשיטשלניק (צ'יצ'לניק כיום מחוז ויניציה) עומדים עד היום שרידים חשובים ביותר שנותרו לפליטה מראש שלשלת צדיקי בית סאווראן, הרה"ק רבי משה צבי מסאווראן זי"ע, מגדולי תלמידי הרה"ק הרבי ר' ברוך ממעזיבוז זי"ע ואחד המיוחדים בין שרפי הקודש של חבורת תלמידי הבעש"ט הק' בדור השני.
היה זה לאחר שבשנת תקצ"א עבר הרה"ק מסאווראן מעיר מגוריו סאווראן בגלל מגפה שפרצה בה, לעיירה הסמוכה טשיטשלניק בה התגורר עד אחרית ימיו בחודש טבת שנת תקצ"ח ושם מנוחתו כבוד. הרה"ק רבי מרדכי חיים סלונים זי"ע סיפר, שמקובל בידו כי בסתימת הגולל על הרה"ק מסאווראן התרחשה רעידת אדמה שהורגשה בכל העולם מגודל הצער על סילוקו של צדיק זה.

בשנים האחרונות פעל יו"ר אגודת 'אהלי צדיקים' הרב ישראל מאיר גבאי, גדולות ונצורות בעיירה טשיטשלניק כדי להנציח לדורות עולמים את שארית הפליטה שנותרה בעיירה, זכר למקדש של צדיקי בית סאווראן. במהלך השנים הוקם אוהל גדול על קברי הצדיקים: הרה"ק רבי משה צבי מסאווראן זי"ע, בנו הרה"ק רבי שלמה מסאווראן זי"ע ונכדו הרה"ק רבי משה מטשיטשלניק זי"ע. האוהל מצויד בתאורה חשמלית ובשטח נרחב לתפילת רבים. סמוך לאוהל נמצא גם קברה של הרבנית הצדקנית מרת שפרה זיסל ע"ה, זוגתו של הרה"ק רבי משה צבי מסאווראן זי"ע שהיתה בת הרה"ק רבי דוד מסטעפין זי"ע מתלמידי הבעש"ט הק' זי"ע. קבר הרבנית יעבור גם הוא שיפוץ בימים הקרובים ע"י אגודת 'אהלי צדיקים'.

בתחילה התנכלו המקומיים לבית הקברות ששופץ וגודר על ידי אגודת 'אהלי צדיקים', הם חתכו את גדר בית הקברות משני צדדיו ומכוניות עברו בו הלוך ושוב על קברי צדיקים וחסידים. פעילות נמרצת של האגודה הצליחה לפעול ולעצור את ידי הפורעים, ולהחזיר את המצב לקדמותו שנשמר ב"ה הודות לשיתוף הפעולה של 'אהלי צדיקים' עם הרשויות המקומיות.

הרב גבאי מציין כי הגדר נבנתה לפני שנים רבות והיא זקוקה לשיפוץ דחוף ומיידי, אך הקופה הריקה של 'אהלי צדיקים' אינה מאפשרת את תחילת המלאכה, ואשרי מי שמניף ידו לפעולת קודש נשגבה זו.
בטשיטשלניק נותרו עד היום גם ביתו נאווה קודש של הרה"ק רבי משה צבי מסאווראן זי"ע והמבנה הגדול של בית מדרשו בו התפלל בשבע השנים האחרונות לימי חייו. בשבועות האחרונים מבקר הרב ישראל מאיר גבאי בטשיטשלניק פעמים תכופות, כדי לנקות את בנין בית הכנסת הגדול ולשפצו בעזרה ראשונה כדי שלא ימשיכו להתמוטט ממנו חלקים נוספים. הרב גבאי מציין כי מצוה רבה היא לטפל במקדש מעט זה שזכינו ולא נהרס בתקופת צוק העתים, ועלינו לעשות הכל שלא ייחרב וייהרס מנזקי החורף שהחל בימים אלו.

כאמור, גם מעון קדשו של הרה"ק רבי משה צבי מסאווראן זי"ע נמצא בעיירה טשיטשלניק. על דלת הבית מצוירת מנורה עם שמונה קנים, ככל הנראה עוד נותרה מתקופת מגורי הצדיק במקום זה. כיום, מתגוררים בו נכרים מקומיים שהעידו בפני הרב ישראל מאיר גבאי שבהגיעם להשתכן בבית זה, היו מזוזות קבועות על כל הדלתות, וחבל על דאבדין.
 

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע