Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

שופצו ציוני אדמו"רי ז'ינקוב

עשור לאחר שאותרו ושופצו לראשונה, ולאחר שיד הזמן הייתה במצבות שהוקמו על ציוניהם הקדושים, שופצו שוב ציוניהם של אדמו"רי בית ז'ינקוב, צאצאי הרה"ק ה"אוהב ישראל" מאפטא הטמונים בז'ינקוב.

לפני עשר שנים איתרה אגודת אהלי צדיקים את ציוניהם של אדמו"רי בית ז′ינקוב ובנות משפחתם, צאצאיו של הרה"ק רבי אברהם יהושע העשיל מאפטא, ה"אוהב ישראל" ומצבות הועמדו על קבריהם, יחד עם שילוט המודיע על זהות צדיקי עליון הטמונים בו.

 

אלא שבמשך השנים שחלפו נפגעו המצבות מפגעי מזג האויר והחלו להתפורר, צבעם דהה והשילוט הפך לקריא אך בקושי.

 

בשבוע שעבר ביצעה האגודה שיפוצים יסודיים במצבות שעל הציונים הקדושים וחידשה את השילוט במקום.

 

בז′ינקוב טמונים ארבעה דורות אדמו"רי בית ז′ינקוב: הרה"ק רבי יצחק מאיר מז′ינקוב, בנו של הרה"ק ה"אוהב ישראל" מאפטא, בנו הרה"ק רבי משולם זוסיא, נכדו הרה"ק רבי חיים מנחם ונינו הרה"ק רבי משה. לצידם טמונות גם נשותיהם, הרבניות לבית ז′ינקוב.

 

* * *

 

הרה"ק רבי יצחק מאיר נולד לאביו, האוהב ישראל, בשנת תקל"ו. כשהגיע לפרקו, נשא לאשה את הרבנית מרת מירל, ביתו של רבי חיים יעקב שטרום מדוקלא.

כבר בחיי אביו היה רבי יצחק מאיר המוציא ומביא בחצר אביו. על פי אחת המסורות, כיהן משך זמן מה ברבנות קולבסוב לאחר שאביו עבר לאפטא, לאחר מכן כיהן ברבנות בעיר אחרת, אולם עזב את כס הרבנות על מנת להסתופף בצל אביו.

בשנת תקפ"ה התמנה רבי יצחק מאיר לרבה של מז′בוז′, כממלא מקום אביו, אולם מסיבה לא ידועה עזב את מז′בוז′ ועבר לז′ינקוב הסמוכה.

כאביו, היה רבי יצחק מאיר מפורסם באהבת ישראל שפיעמה בו וחייו היו מסכת של מעשי צדקה וחסד.

הסתלק לבית עולמו ביום א אדר תרט"ו.

 

*

 

בנו, הרה"ק רבי משולם זוסיא,נולד בשנת תקע"ג, ומילא את מקום אביו ברבנות ז′ינקוב.. היה חתנו של רבי ישראל מסאווראן. כבר בשנות ילדותו הצטיין בכשרונותיו הברוכים, וסבו, ה"אוהב ישראל" מציינו על קושיא חמורה שהקשה לו בהיותו בן שמונה.

בשנת תר"א התמנה לאדמו"ר בז′ינקוב ואלפי חסידים שיחרו לפתחו.

הסתלק בשנת תר"כ.

 

*

 

נכדו, הרה"ק רבי חיים מנחם נולד לאביו, רבי משולם זוסיא, בשנת תקצ"ז. בזיווג ראשון, היה חתנו של הרה"ק רבי דוד מטאלנא ובזיווג שני היה חתנו של רבי יחיאל מיכל מקשיבקא.

בשנת תרכ"ד הוכתר לאדמו"ר בז′ינקוב, כממלא מקום אביו.

הסתלק לבית עולמו ביום כ"ד ניסן תרנ"ג.

 

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע