Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

שופץ מחדש אהל בפולנאה

לאחרונה שיפצה האגודה את גג האוהל שעל ציון הרה"ק בעל ה"תולדות יעקב יוסף" והרה"ק רבי לייב מוכיח בפולנאה, שנשרף בשל רשלנות מבקרים.

כפי שדווח בעבר – בשל רשלנות מבקרים שהדליקו נרות בצורה לא זהירה, נשרף גג האוהל שעל ציונם של בעל התולדות ורבי לייב מוכיח בפולנאה.


מבקרים שהדליקו נרות בצורה לא זהירה במתקן הנרות באוהל גרמו לדליקה ששרפה והמיסה את הגג הפנימי באוהל וגרמה לו נזק רב.


בעזרתם הנדיבה של כמה יהודים יקרים נדיבי לב, סיימה לאחרונה האגודה את בנייתו ושיפוצו של הגג, ומתקן חדש לנרות הוקם במקום על מנת למנוע השנות מקרים דומים.


על המפה..


פולנאה נמצאת כ-280 ק"מ מערבית לקייב בירת אוקראינה, בעיר יש שני בתי קברות בהם קבורים גדולי עולם וביניהם הרה"ק ר' יעקב יוסף מפולנאה, והרה"ק ר' לייב מוכיח והיהודי החייט לצידו ביקשו להקבר, ועוד רבים.


הרה"ק רבי יהודא ארייה לייב "המוכיח" מפולנאה, בן הרה"ק ר' יחיאל מיכל זי"ע היה מראשוני תלמידיו של הבעש"ט הק' זי"ע ותפס מקום נכבד בחבורתו. הבעש"ט הק' החשיבו מאד ולימדו אף רזין שברזין שבתורותיו.


רבינו שימש כ"מגיד" וכ"מוכיח" בפולנאה ועל שם תפקידו זה הוא קרוי "המוכיח מפולנאה" דרשותיו בערים שונות עשו רושם עצום וקרבו רבים אל החסידות, הרה"ק רבי יעקב יוסף בעל "התולדות" מופלנאה. מרבה להביא בספרו "תולדות יעקב יוסף" דברי תורה בשמו, ואף פירסם בספרו, את ההספד שנשא על רעו וידידו הרה"ק ר' אריה לייב זי"ע, חלק מדרשותיו נפדס בספרו "קול אריה" עה"ת.
נלב"ע ביום כ"א טבת תק"ל, ומנ"כ בפולנאה.
על מצבתו חרות: פ"נ איש קדוש צדיק וישר מורה צדק לעצמו ה"ה הרב המפורסם הגדול התורני והרבני המופלא ומופלג בתורה וחסידות מורה ורבי ומוכיח.


הרה"ק רבי יעקב יוסף הכהן מפולנאה זי"ע בעל ה"תולדות יעקב יוסף", נולד בשנת ת"ל בערך לאביו הרה"ק רבי צבי הכהן זי"ע שהיה נצר לקדושי קמאי רבותינו הראשונים כמלאכים הגה"ק רבי שמשון מאוסטרופלי הי"ד והגה"ק רבי גרשון יו"ט שאול זי"ע בעל התוס' יו"ט, והגה"ק ר' יוסף כץ זי"ע בעל היסוד יוסף.


רבינו היה מראשוני מפיצי תורת החסידות, וספריו אשר מעטרים כל ספריה מכובדת ידועים כספרי היסוד לתורת החסידות.
בין ספריו: ספרו הידוע ביותר "תולדות יעקב יוסף" (שעל שמו נקרא: בעל ה"תולדות"), וכן את הספרים: "בן פורת יוסף" "צפנת פענח" "כתונת פסים".


למחרת שמחת תורה, בכ"ד בתשרי תקמ"ב, עלתה נשמתו הטהורה להתדבק בצור מחצבתה.


קברו נחצב ליד רעו הרה"ק רבי אריה לייב המוכיח מפולנאה זי"ע, ומסורת מספרת כי פעם בעמדו ליד גדר בית החיים הרגיש בחייט אחד מתושבי פולנאה כשהוא עסוק באמירת תהלים ובנתינת צדקה בסמוך למקום קברו של המוכיח, לימים כשביקש רבנו לקנות לו חלקת קבר באותו מקום נודע לו כי חלקה זו כבר נמכרה לאותו יהודי, רבנו הפציר בו כי יוותר על חלקו בגללו, ורק לאחר שהבטיח לו כי מקום מנוחתו יהיה בסמוך לו הסכים הלה לכך, לאחר שנסתלק רבנו עברו שנים ויהודי זה נפטר לבית עולמו, כשיצאו לחפור קבר ליד קברם של רבנו ורעו המוכיח

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא:

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע