Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

קמינקה, אוקראינה: הושלם ניקוי בית הקברות

הושלם ניקוי בית הקברות בקמינקה, האגודה כרתה את העצים שגדלו פרא בבית הקברות ופגעו בקברים רבים, ואף ניקתה את המקום, כל הצמחיה נעקרה, ונאספה כל הפסולת.

הושלם ניקוי בית הקברות בקמינקה שבאוקראינה. האגודה ניקתה את בית הקברות, כרתה את העצים שגדלו בו פרא ופגעו בקברים רבים, הצמחיה נעקרה, ונאספה כל הפסולת.
בבית הקברות קבורים רבי צבי הירש מקמינקה ואחיו הקדושים, בשנת תשס"ג [2002] איתרה האגודה את בית הקברות ומקום קברם והקימה לאחר מאמצים רבים אהל על ציונם.


 


 

תעודת זהות


נקראת היום: מירופול.


מיקום: מחוז ז'יטומיר, כ260- ק"מ מקייב.


דרכי גישה: מקייב בכביש 40   (סימון אירופי) עד ז'יטומיר, משם בכביש 20   (סימון מקומי) עד צ'ודניב, ומשם, בכביש הפונה ימינה עד קמינקא (מירופול).


כתובת בית הקברות: רח' פאבריצ'נאיה 28


קבורים במקום: ר' צבי הירש, תלמיד חבר של הבעש"ט, בכור לאחים הקבורים אף הם בקמינקא: ר' ישראל, ר' מאיר, ר' אליקים ור' ברוך מהאריות שבתלמידי הבעש"ט. חידושי תורתם נדפסו בספר 'אור ראשון' שהוא חלק מ'שני המאורות' לר' שמואל קמינקר.


עוד קבורים במקום ר' יוסף תלמיד הבעש"ט, גיסו של ר' צבי הירש, הידוע כהתלמיד האהוב על הבעש"ט.


רבי שמואל קמינקר נכד ר' צבי הירש, תלמיד הרה"ק רבי לוי יצחק מברדיטשוב,  בעמח"ס 'שני המאורות' ובו חידושים רבים מסבו.


ר' מרדכי ב"ר יהושע רייציס.


 


קישור: כך גילה הרב גבאי את בית הקברות בקמינקא – [גליון באהלי צדיקים מס' 1] 


רוצה לסייע? לחץ כאן לתרומה!

שמות התורמים יוזכרו על ציון הבעל שם טוב זי"ע